ZMIANA OGŁOSZENIA z dnia 11.04.2016 DYREKTORA PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

dotyczącego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

 

Wprowadza się zmianę ogłoszenia w zakresie :

  • Pkt 9 ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25.04.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.

  • Pkt 10 ogłoszenia

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.

  • Pkt 12 ogłoszenia

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 25.04.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 15 kwietnia, 2016 /piątek/ 11:16:48
Ostatnia modyfikacja: 15 kwietnia, 2016 /piątek/ 11:16:48