OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczące wykonania zadania pn.

Roboty budowlane

polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

 

Zamawiający realizując zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie roboty budowlanej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego.
  Gmina Miejska Przemyśl – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel/faks 016 6785758.
  Adres strony internetowej zamawiającego : www.posir.pl
 2. Określenie przedmiotu zamówienia
  Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy – roboty budowlane, polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej o pow. 1700m2 w hali sportowej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30.
  Szczegóły sa zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (swz) i załącznikach
 3. Termin wykonania zamówienia:
  1) 08.06 – 29.07.2016
  2) Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uważa się zakończenie przez wykonawcę robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego.
 4. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej
  1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej,
  2) Ofertą należy objąć całość zamówienia,
  3) cena łączna podana w ofercie ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
 5. Wymagane dokumenty
  Wymagane przez zamawiającego dokumenty określa specyfikacja (swz)
 6. Kryteria oceny propozycji ofertowej i ich znaczenie:
  Jedynym kryterium oceny propozycji ofertowej jest cena zamówienia.
 7. Miejsce i termin złożenia propozycji ofertowej.
  Termin składania ofert: 25.05.2016 do godziny 10,00 miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, sekretariat (I piętro), osobiście lub pisemnie na ww. adres.
 8. Pozostałe informacje
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
  2) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
  3) unieważnienie postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 maja, 2016 /środa/ 11:35:05
Ostatnia modyfikacja: 11 maja, 2016 /środa/ 11:35:05