Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko wybrany został Pan Robert Winiarski, zamieszkały w Buszkowiczkach.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Stosownie do treści § 11 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 2/2007 Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji i trybu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze – komisja wyłania najlepszych kandydatów. W grupie najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz

w największym stopniu dodatkowe, ujmuje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów wynikających z kryteriów, według których dokonana była ocena. W przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych jest to nie mniej niż 70 procent maksymalnej łącznej liczby punktów jaką mógłby otrzymać kandydat ubiegający się o kierownicze stanowisko urzędnicze.

Maksymalna łączna liczba punktów – jaką mógłby otrzymać kandydat ubiegający się o stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, obliczona jako iloczyn liczby członków komisji dokonujących oceny oraz ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania przez kandydata od jednego członka komisji – wynosiła 250 punktów. Wymagane 70 procent to 175 punktów. Kandydat – Pan Robert Winiarski otrzymał od członków komisji łącznie 223 punkty.

W świetle powyższego, nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl wygrał Pan Robert Winiarski, bowiem uzyskał liczbę punktów przewyższającą wymagane 70 procent.

 

Przemyśl, dnia 20.05.2016 r.

Przewodniczący Komisji

Joanna Szałajko

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:48:28
Ostatnia modyfikacja: 19 maja, 2016 /czwartek/ 11:48:28