Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n.

Dostawa i montaż stacji kontrolno-pomiarowej do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH, temperatury, wolnego i związanego chloru, kontrola redox wraz z modernizacją istniejącej instalacji uzdatniania wody basenowej, w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

 

dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, złożono dwie oferty.

Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę:

– oferta nr 2 – Darlas Sp z o,o,
ul. Bursaki 29, 38-400 Krosno
Cena : 28782zł brutto

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta nr 2 uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 31 maja, 2016 /wtorek/ 11:49:39
Ostatnia modyfikacja: 31 maja, 2016 /wtorek/ 11:49:39