Zawiadomienie o wyborze oferty

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach „ogłoszenia o zamówieniu” p.n. Roboty budowlane

polegające na remoncie, cyklinowaniu i lakierowaniu posadzki parkietowej
hali sportowej w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

dla zamówienia którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro i do którego nie stosują się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, złożono dziesięć ofert.

Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę :

– oferta nr 2 –  Usługi Remontowo-Budowlane ROMARK  Marek Rochmiński
ul. Ostródzka 144 E, 03-289 Warszawa.

                     Cena : 79950 zł brutto

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta nr 2 uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 1 czerwca, 2016 /środa/ 12:37:05
Ostatnia modyfikacja: 1 czerwca, 2016 /środa/ 12:37:05