OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych

 

  1. Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
  2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energe­tycznych (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zama­wia­jącego i zlokalizowanych w Przemyślu
   1. kolej linowa krzesełkowa- ul. Sanocka i ul. Pasteura
   2. tor saneczkowy
   3. przepompownia z pompami wysokoprężnymi
   4. kryta pływalnia- ul. 22-go Stycznia 8
   5. sztuczne lodowisko – ul. Sanocka
   6. hala sportowa z hotelem i administracją – ul. Mickiewicza 30
   7. obiekty sportowe KS „Czuwaj” ul. 22-Stycznia 6
   8. Wodny Plac Zabaw
    oraz
   9. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
  3. Kryterium oceny ofert
   100% cena ryczałtowa
  4. Termin wykonania usługi :24m-cy od daty podpisania umowy
  5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
  6. Wykonawca powinien posiadać :
   1. – uprawnienia SEPE i D powyżej 15 kV
   2. – uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
   3. – zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem skła­dania ofert.

   Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2

  7. Sposób złożenia oferty
   Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 17.06.2016 do godz. 10,00.
   Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektroenergetyczne z podaniem nazwy oferenta.
   W ofercie należy :

   1. podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
   2. załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
   3. załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
  8. Informacje dodatkowe
   Zamawiający (POSIR) zapewni :

   1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
   2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznychw celu wykonania usługi.

   Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.

  9. Osoba do kontaktu
   – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88
  10. Zamówienie o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art.4ust. 8 ustawy pzp)

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 7 czerwca, 2016 /wtorek/ 12:38:07
Ostatnia modyfikacja: 7 czerwca, 2016 /wtorek/ 12:38:07