OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji,

na dzierżawę nieruchomości- miejsca, usytuowanego na wiadukcie przy ul. Pasteura w Przemyślu, górna stacja stoku narciarskiego, z przeznaczeniem na montaż masztu telekomunikacyjnego o konstrukcji stalowej

 

Licytacja odbędzie się w dniu 08.07.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę
 2. Wydzierżawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 Nieruchomość-opis

 1. Informacje o miejscu przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
 2. Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
 3. Miejsce do montażu masztu to balustrada betonowa na wiadukcie o konstrukcji żelbetowej, nad ulicą Pasteura
 4. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać montaż masztu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.
 5. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Dzierżawa na okres 01.08.2016 – 31.07.2019 (3 lata)
 7. W celu obejrzenia nieruchomości-miejsca oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Robert Kazimir – tel.667 942 505 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

 

§ 3 Czynsz

cena wywoławcza czynszu miesięcznego za przedmiot dzierżawy wynosi:

– 1000 zł brutto – słownie : jeden tysiąc złotych

 

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć do POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu dzierżawy- tj. 1000 zł brutto.
 8. Postąpienie nie może być niższe niż50 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy, podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 08.07.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

§ 6 Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 1 lipca, 2016 /piątek/ 12:41:26
Ostatnia modyfikacja: 1 lipca, 2016 /piątek/ 12:41:26