Przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę nieruchomości – korty tenisowe

O G Ł O S Z E N I E
DYREKTOR
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6, zagospodarowanej kortami nr 3 i 4 o łącznej powierzchni 1275 m2 .

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej: Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 2872 w obrębie 202 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 2,40 ha, objęta KW Nr PR1P/00020021/9, zgodnie ze szkicem graficznym –załącznik nr 1.
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. 22-stycznia 6 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana kortami nr 3 i 4 – 2 szt. o nawierzchni z mączki ceglanej
 4. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie może zmienić swojego dotychczasowego charakteru sportowo-rekreacyjnego, związanego z uprawianiem tenisa ziemnego, na kortach istniejących nr 3 i 4 na terenie nieruchomości. Dzierżawca może na swój koszt i własnym staraniem dokonać tymczasowego – okresowego zadaszenia dzierżawionej nieruchomości. Wydzierżawiający udostępni nieodpłatnie Dzierżawcy jedną toaletę. Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dbania o czystość i porządek w toalecie oraz zabezpieczenia w niezbędne środki higieny dla osób korzystających. Dzierżawca udostępni nieodpłatnie toaletę dla użytkowników stadionu podczas organizowanych imprez sportowych
 5. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Okres dzierżawy: 01.11.2016 – 30.04.2017 (6m-cy).
  Dodatkowe warunki dzierżawy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Zobowiązania Dzierżawcy :
  1. zobowiązany jest uzyskać zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych organów administracji  na wykonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości– w tym także prac wymagających zgłoszenia.
  2. nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego zapłat za ulepszenia i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.
  3. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych.
  4. Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo ewentualnie wykonanego zadaszenia tymczasowego np. hali pneumatycznej na dzierżawionej nieruchomości i w przypadku powstania pożaru zadaszenia, odpowiada za skutki pożaru obejmującego swym zasięgiem teren Wydzierżawiającego.
  5. Dzierżawca w porozumieniu z Wydzierżawiającym wykona na swój koszt i własnym staraniem przyłącz elektryczny do dzierżawionej nieruchomości, łącznie z montażem podlicznika energii.
  6. Dzierżawca ponosi koszty energii elektrycznej zużytej dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości, łącznie z kosztami ewentualnego przekroczenia mocy zamówionej.
  7. Dzierżawca ponosi koszty zużytej wody dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości (np. zraszanie kortów tenisowych) – nie dotyczy wody zużytej w udostępnionych przez Wydzierżawiającego toaletach.
  8. Szczegółowo zakres zobowiązań Dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 500 zł
  Słownie : pięćset złotych, plus należny podatek VAT.
  Wysokość postąpienia 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.10.2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno ustalone postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 11. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr Dyrektora POSiR w Przemyślu.
 12. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z Oferentem – Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę , zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest :
  – wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 24.10.2016r do godziny 10,00 Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych nr 3 i 4” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.
  Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.
 14. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 15. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 17. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 18. Dodatkowe informacje :
  – w sprawie dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać pod numerem tel. 691 966 715 u pana Czesława Malika, adres e-mail : stadion@posir.pl
  – w sprawie procedury przetargowej pod numerem tel. 16 678 41 88 u pana Bogdana Zięby adres e-mail : techniczny@posir.pl
  – w dni powszednie w godzinach od 7,15 – 14,45

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 października, 2016 /piątek/ 15:39:00
Ostatnia modyfikacja: 14 października, 2016 /piątek/ 15:39:00