OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym – licytacji, na

 1. najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 117,14m2 zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
 2. dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego o powierzchni 20 m2.

 

Licytacja odbędzie się w dniu 15.11.2016 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny-licytację na:
  • najem lokalu użytkowego o pow.117,14m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowanego w budynku, usytuowanym przy „oślej łączce” stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i
  • dzierżawę nieruchomości – terenu przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział w licytacji poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa – reprezentacja zgodnie z wpisami do KRS, CEIDG.

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Lokalizacja
  a) Adres: ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl
  b) stok narciarski –„osla łączka”
 2. Lokal użytkowy – opis
  a) Lokal użytkowy o pow. 117,14 m2 składa się z następujących pomieszczeń :
  – sala konsumpcyjna z bufetem o pow. 34,80 m2
  – magazyn podręczny o pow. 2,60 m2
  – toaleta dla personelu o pow. 2,60 m2
  – toalety damska i męska z wejściami od zewnątrz 12,14 m2
  – sala konsumpcyjna 65,00 m2
  b) Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  c) W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Paweł Jucha – tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.
 3. Czynsz
  a) cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi 100zł netto,
  Słownie: sto złotych + podatek VAT.
  b) Stawka dzienna czynszu obejmuje najem lokalu użytkowego wraz z podatkiem od nieruchomości.
  c) Czynsz płatny będzie na podstawie faktury wystawionej przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca, za dni w których czynny był wyciąg narciarski.

 

§ 3 Nieruchomość – teren pod mobilny punkt gastronomiczny

 1. opis nieruchomości
  Nieruchomość – część terenu sztucznego lodowiska, położona jest przy ul. Sanockiej w Przemyślu o powierzchni 20 m2. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy.
 2. zasady korzystania z nieruchomości
  Na w/w nieruchomości dzierżawca może ustawiać swój mobilny punkt gastronomicznych – 1 szt, w miejscu uzgodnionym z panem Pawłem Juchą
 3. zobowiązania dzierżawcy
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 1
 4. Cena wywoławcza dziennego czynszu dzierżawnego w wysokości 20 zł netto plus podatek VAT.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie..
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 4. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 5. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu nettoprzedmiotu najmu- tj. 100 zł netto – najem lokalu użytkowego – ul. Pasteura (stok narciarski), 20 zł netto – dzierżawa terenu – ul Sanocka (sztuczne lodowisko)
 7. Postąpienie nie może być niższe niż10,00 PLN lub wielokrotność tej kwoty i dotyczy zarówno dzierżawy terenu jak najmu lokalu, przy czym jedno postąpienie podwyższa dzienną stawkę czynszu z tytułu najmu nieruchomości przy ul. Pasteura o 5,00 PLN oraz dzienną stawkę czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Sanockiej o 5,00 PLN.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 9. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 10. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 11. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia, zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 12. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 13. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR do chwili rozpoczęcia aukcjibez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 15.11.2016 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR. Licytant przedkłada dowód uiszczenia wadium przed przystąpieniem do aukcji.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium wszystkich uczestników aukcjiprzepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

 

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana, na od 01.12.2016 do 31.03.2017.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości 1000 zł– z uwzględnieniem wpłaconego wcześniej wadium, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu nie wywiązywania się z umowy, zaległości czynszowych i innych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 4 listopada, 2016 /piątek/ 12:50:56
Ostatnia modyfikacja: 4 listopada, 2016 /piątek/ 12:50:56