OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji,

na dzierżawę terenu o pow. ok. 42,00m2 zlokalizowanego przy ul. Pasteura w Przemyślu, obok pawilonu w budowie, przy górnej stacji stoku narciarskiego na działce nr 981/1 obęb 212. Przedmiot dzierżawy może być wykorzystywany przez dzierżawcę do prowadzenia wypożyczalni sprzętu sportowego w obiekcie nietrwale związanym z gruntem, ustawionym na dzierżawionym terenie.

Licytacja odbędzie się w dniu 08.12.2016 o godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości-terenu o powierzchni ok.    42,00 m2, usytuowanego obok pawilonu w budowie, przy górnej stacji stoku narciarskiego ul,. Pasteura w Przemyślu na działce nr 981/1 obręb 212
 2. Wydzierżawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 Nieruchomość-opis

 1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Pasteura Przemyśl – obok pawilonu w budowie- górna stacja stoku narciarskiego, działka nr 981/1 obręb 212
  2. Powierzchnia: ok. 42,00 m2
 2. Nieruchomość –
  1. Teren będący przedmiotem dzierżawy jest usytuowany na działce nr 981/1 obręb 212, będącej przedmiotem sprzedaży, co determinuje możliwość rozwiązania umowy przez Wydzierżawiającego za 14-sto dniowym okresem wypowiedzenia.
  2. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  3. Dzierżawa na okres 15.12.2016 – 14.12.2017 (12 m-cy)
  4. Dodatkowe informacje można uzyskać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 :

–  w sprawie przedmiotu dzierżawy : pan Paweł Jucha tel. 667 942 506

– w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba tel; 16 678 41 88                  email : techniczny@posir.pl

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu miesięcznego za przedmiot dzierżawy wynosi 400 zł brutto – w tym podatek VAT. Przewiduje się obniżenie czynszu o 50 % po sezonie zimowym tj w okresie 01.04.2017-14.12.2017.
 2. Stawka czynszu obejmuje dzierżawę terenu wraz z podatkiem od nieruchomości.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dzierżawnego  tj. 400 zł brutto.
 7. Postąpienie nie może być niższe niż  20 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 8. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 9. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 10. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 11. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 12. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 13. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 08.12.2016 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 420,00zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości określonej w umowie na dzierżawę nieruchomości, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych.                                                                                                     Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 listopada, 2016 /środa/ 12:58:44
Ostatnia modyfikacja: 30 listopada, 2016 /środa/ 12:58:44