O G Ł O S Z E N I E DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu,
położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura z przeznaczeniem pod działalność handlowo-usługową

 

 1. W przetargu mogą brać udział:
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
  Działka nr 981/1 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 0,1545 ha, objęta
  KW Nr PR1P/00094071/3
 3. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana obiektem pn. „Pawilon Górny” – stan surowy otwarty. Budowa została rozpoczęta w 2010 r. na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Prezydenta Miasta Przemyśla nr BGP.II.5.7353-443/10 z dnia 15.10.2010 r.
  Powierzchnia zabudowy: 631,90 m2
  Powierzchnia pomieszczeń: parter (K-1) 516,35 m2, piętro (K-2) 527,10 m2,
  pomieszczenia techniczne: 56,25 m2
  Razem: 1099,70 m2
  Kubatura nadziemia netto: 6485,00 m3
  Zgodnie z ww. pozwoleniem na budowę na terenie przeznaczonym do dzierżawy zaplanowano:
  a) 20 miejsc parkingowych ogólnodostępnych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
  b) taras o powierzchni 309,4 m2
 4. Przeznaczenie nieruchomości:
  Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlowo- usługową m.in. prowadzenie działalności gastronomicznej (kawiarnia, restauracja).
  Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Park Sportowo-Rekreacyjny”, według którego położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1ZP – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem funkcji sportowo-rekreacyjnej stanowiącą ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w konturze oznaczonym literą „C”, w którym dopuszcza się lokalizację kubaturowych obiektów budowlanych o funkcji związanej ze sportem, rekreacją, turystyką, usługami, a także funkcji administracyjnych, socjalnych, gospodarczych.
 5. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 6. Okres dzierżawy: do 25 lat.
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
 7. Zobowiązania:
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dokończenia budowy zgodnie z pozwoleniem o którym mowa w pkt. 3 w terminie 30 miesięcy od daty zawarcia umowy dzierżawy, pod rygorem wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją budowlaną. Zakres robót powinien obejmować całość budynku łącznie z zagospodarowaniem terenu. Dzierżawca powinien uzyskać decyzję na użytkowanie obiektu.. Wydzierżawiający sceduje pozwolenie na budowę na Dzierżawcę. Przez zakończenie budowy należy rozumieć uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
 8. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 15000,- zł plus należny podatek VAT.
  Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
  Cena czynszu dzierżawnego obejmuje dzierżawę 20 miejsc parkingowych i tarasu zgodnie z pkt. 3
  Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny, podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 9. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 08.04.2016 o godz. 11,00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 10. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 03.08.2015 r.
 11. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę, zostanie przekazana Dzierżawcy po zawarciu umowy dzierżawy w formie pisemnej.
 12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 08.04.2016 do godziny 10,00. Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 (od pon.-piątku w godzinach 7,00-15,00) lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl nr 12 1560 0013 2651 7089 0000 0001 z zaznaczeniem „Przetarg Pawilon Górny”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Dyrektorowi POSiR przed otwarciem ofert.
 13. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 14. Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Prosi się o podanie numeru konta, na które należy dokonać zwrotu wadium.
 15. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 16. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent i jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 15 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 18. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 19. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Przemyskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Przemyślu – ul. Mickiewicza 30 –
  tel.16 678 41 88, e-mail: techniczny@posir.pl

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 grudnia, 2016 /czwartek/ 10:44:26
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia, 2016 /czwartek/ 10:44:26