OGŁOSZENIE o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego (skutera śnieżnego) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

§ 1 Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 1. Miejsce i termin składania ofert
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  Termin : 05.01.2017 do godz. 10,00
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert
  POSIR ul. Mickiewicza 30  Przemyśl- sala kolumnowa I piętro
  termin : 05.01.2017 godz. 11,00

 1. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży
  Przemyśl ul. Pasteura (stok narciarski –górna stacja) w dni powszednie w godzinach 8,00-14,00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Pawłem Juchą tel. 667 942 506

 

§ 2 Informacje o zbywanym skuterze śnieżnym

     Nazwa : skuter śnieżny „Yamaha-Viking III”

Rok. prod. : 2004

silnik : dwusuwowy

paliwo : mieszanka

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 5000 zł brutto, słownie : pięć tysięcy złotych, tym podatek VAT

§ 4 Wadium

 1. Wadium w wysokości 500 zł, słownie : pięćset złotych, należy wpłacić na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR, w terminie do 04.01.2017 do godziny 14,30
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 1. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – załącznik nr 2.

 

§ 5 Oferta – wymagania

 1. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na załączonym formularzu-załącznik nr 1 , w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 05.01.2017 do godz. 10,00 .

  Podpisana i opieczętowana oferta powinna zawierać :
  – cenę brutto
  – nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  – oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego skutera i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin

 1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 2. została złożona po wyznaczonym terminie
 3. została złożona w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
 4. nie zawiera danych o których mowa w ust. 1
 5. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 grudnia, 2016 /czwartek/ 13:10:11
Ostatnia modyfikacja: 22 grudnia, 2016 /czwartek/ 13:10:11