Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2017.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę paliw, olejów i smarów w roku 2017

 

Wykaz ilościowy (szacunkowy) i asortymentowy przedstawiamy jest w załączniku nr 1.

Złożona oferta powinna zawierać :

– cenę jednostkową netto

– wartość poszczególnych artykułów netto i brutto

– całkowita wartość zamówienia brutto

 

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu  przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,00.

Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2017

Oferent składając ofertę powinien podać ceny wszystkich artykułów zawartych załączniku nr 1, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Termin składania ofert 25.01.2017. do godz. 11,00

 

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 17 stycznia, 2017 /wtorek/ 20:08:12
Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia, 2017 /wtorek/ 20:08:12