OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem, na okres 3 lat

położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30

o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 25.04.2017 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 p.o. Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja) z zapleczem oraz wyposażeniem : szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
  Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

§2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  • a) Adres: Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  • b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  • c) Powierzchnia całkowita: 334,80 m2Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i jest do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 1. Obręb/działka: 207/1026
 2. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 3. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 4. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 5. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 6. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 7. Najem przedmiotu najmu od dnia 04.05.2017
 8. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 57 58 w godzinach j.w. lub e-mailem na adres : hala@posir.pl
  Osoba do kontaktu : pani Joanna Szałajko.
  Osoba do kontaktu w sprawach procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88 a-mail : b.zieba@posir.pl

§3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 3000 zł brutto
  Słownie: trzy tysiące złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia

§4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 3000 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 §5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 25.04.2017 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl
  (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 1. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.

§6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości dwumiesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Załączniki:

 • Rzuty poziome przedmiotu najmu /do wglądu w siedzibie Wynajmującego/
 • Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 • Umowa najmu

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 10 kwietnia, 2017 /poniedziałek/ 7:22:53
Ostatnia modyfikacja: 10 kwietnia, 2017 /poniedziałek/ 7:22:53