OGŁOSZENIE o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na dzierżawę nieruchomości przy wodnym placu zabaw

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji,

na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu

na okres sezonu letniego 2017 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

 

Licytacja odbędzie się w dniu 26.04.2017 o godz. 1100

w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl

ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości:
  1. Terenów utwardzonych o powierzchni 45,50 m2, usytuowanych przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do pro­wadzenia działalności gastronomicznej – oznaczonej jako tereny A (teren pod gastronomię) i B (teren pod stoliki) na mapie sytuacyjnej,
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważ­nienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. Wynajmujący oświadcza, że w roku 2017 wstęp na teren wodnego placu zabaw będzie odpłatny

 

§2 Nieruchomość-opis

 1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: Sanocka – wodny plac zabaw, 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnia: 45,50m2
 2. Nieruchomość –
  1. Teren A – kształt trapezu o pow. 33,00 m2, podłoże wyłożone kostką brukową. Teren znajduje się przy dojściu do bramy głównej wodnego placu za­baw. Odległość od skrzynki elektrycznej 3 m, oraz wody odległość 5 m.
  2. Teren B – kształt prostokątny o wymiarach 2,50m x 5,0 m. Podłoże wyłożone kostka brukową. Teren znajduje się ok. 10 m od bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 5 m.
  3. Plan usytuowania poszczególnych terenów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  4. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  5. Dzierżawa na okres sezonu letniego – od dnia otwarcia do dnia zamknięcia wodnego placu zabaw
  6. Wydzierżawiający wymaga aby działalność gastronomiczna była prowadzona co najmniej w dni otwarcia wodnego placu zabaw
  7. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Paweł Jucha – tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba email : b.zieba@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

§3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi:
  1. za tereny A i B – 100,00zł netto, słownie: sto złotych + podatek VAT.
 1. Stawka dzienna czynszu obejmuje dzierżawę terenu określonego w § 2 ust 2a i 2b niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
 2. Czynsz płatny będzie za dni, w których otwarty będzie plac zabaw oraz za dni w których dzierżawca będzie prowadził działalność gastronomiczną na dzierżawionej nieruchomości. Faktury będą wystawiane przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca.

 

§4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów re­jestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z doku­mentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licy­tacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dziennego przedmiotu najmu- tj. 100,00 PLN netto.
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przeli­cytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 26.04.2017 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej

§6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Do dnia podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości określonej w umowie na dzierżawę nieruchomości, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych.                                                                 Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Data modyfikacji: 19.04.2017 r.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 kwietnia, 2017 /czwartek/ 12:45:02
Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia, 2017 /czwartek/ 12:45:02