Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości – korty tenisowe wraz z domkiem tenisisty

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTOR

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6, zagospodarowanej kortami nr 1,2,3 i 4 o łącznej powierzchni 2718 m2 wraz z domkiem tenisisty o łącznej powierzchni 46 m2 (parter i poddasze).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2017 o godz. 11:00

w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl

ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 2872 w obrębie 202 miasta Przemyśla o powierzchni 2718 m2 wraz z domkiem tenisisty, objęta KW Nr PR1P/00020021/9, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. 22-stycznia 6 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana kortami nr 1,2,3 i 4 – 4 korty. o nawierzchni z mączki ceglanej

 1. Przeznaczenie nieruchomości:
  1. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie może zmienić swojego dotychczasowego charakteru sportowo-rekreacyjnego, związanego z uprawianiem tenisa ziemnego, na kortach istniejących na terenie nieruchomości.
  2. Dzierżawca może na swój koszt i własnym staraniem dokonać tymczasowego – okresowego zadaszenia dzierżawionej nieruchomości.
  3. Wydzierżawiający udostępni nieodpłatnie Dzierżawcy jedną toaletę. Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dbania o czystość i porządek w toalecie oraz zabezpieczenia w niezbędne środki higieny dla osób korzystających. Dzierżawca udostępni nieodpłatnie toaletę dla użytkowników stadionu podczas organizowanych imprez sportowych.
  4. Korty muszą zachować charakter ogólnodostępny. Dzierżawca zobowiązany jest do stosowania cen na poziomie społecznie akceptowalnym.
  5. Korty powinny być czynne codziennie i co najmniej 10 godzin dziennie przy sprzyjającej pogodzie.
 2. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: 01.05.2017-30.04.2018 (12 m-cy).

Dodatkowe warunki dzierżawy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zobowiązania Dzierżawcy :
  1. Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych organów administracji na wykonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości– w tym także prac wymagających zgłoszenia.
  2. Dzierżawca nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego zapłat za ulepszenia i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.
  3. Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych.
  4. Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo ewentualnie wykonanego zadaszenia tymczasowego np. hali pneumatycznej na dzierżawionej nieruchomości i w przypadku powstania pożaru zadaszenia, odpowiada za skutki pożaru obejmującego swym zasięgiem teren Wydzierżawiającego.
  5. Dzierżawca w porozumieniu z Wydzierżawiającym wykona na swój koszt i własnym staraniem przyłącz elektryczny do dzierżawionej nieruchomości, łącznie z montażem podlicznika energii.
  6. Dzierżawca ponosi koszty energii elektrycznej zużytej dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości, łącznie z kosztami ewentualnego przekroczenia mocy zamówionej.
  7. Dzierżawca ponosi koszty zużytej wody dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości (np. zraszanie kortów tenisowych) – nie dotyczy wody zużytej w udostępnionej przez Wydzierżawiającego toalecie.
  8. Dzierżawca ponosi koszty odpadów komunalnych
  9. Udostępnić korty nieodpłatnie Wydzierżawiającemu min. 3 razy w ciągu roku na organizację turniejów tenisowych
  10. Szczegółowo zakres zobowiązań Dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 2. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1200 zł netto
  Słownie : jeden tysiąc dwieście złotych plus należny podatek VAT.
  Wysokość postąpienia 50 zł netto lub wielokrotność tej kwoty.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno ustalone postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu.
 4. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z Oferentem – Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę , zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest :

– wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 27.04.2017 do godziny 10:00 Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 1000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych wraz z domkiem tenisisty” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.

     Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.

 1. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 2. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 4. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 5. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta który wygrał licytację – POSIR zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z podmiotem, który w kolejności udzielił najwyższego postąpienia.
 6. Dodatkowe informacje :
 • w sprawie dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać pod numerem tel. 691 966 715 u pana Czesława Malika, adres e-mail : c.malik@posir.pl
 • w sprawie procedury przetargowej pod numerem tel. 16 678 41 88 u pana Bogdana Zięby adres e-mail : b.zieba@posir.pl
 • w dni powszednie w godzinach od 7:15 – 14:45

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 kwietnia, 2017 /piątek/ 13:24:39
Ostatnia modyfikacja: 14 kwietnia, 2017 /piątek/ 13:24:39