OGŁOSZENIE Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych

 1. Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl ul. Mickiewicza 30, tel ; 16 678 57 58
 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energe­tycznych (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zama­wia­jącego i zlokalizowanych w Przemyślu
  1. kolej linowa krzesełkowa – ul. Sanocka i ul. Pasteura
  2. tor saneczkowy
  3. przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  4. kryta pływalnia – ul. 22-go Stycznia 8
  5. sztuczne lodowisko – ul. Sanocka
  6. hala sportowa z hotelem i administracją – ul. Mickiewicza 30
  7. obiekty sportowe KS „Czuwaj” ul. 22-Stycznia 6
  8. Wodny Plac Zabaw – ul. Sanocka oraz
  9. pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
 3. Kryterium oceny ofert

100% cena ryczałtowa

 1. Termin wykonania usługi : 01.07.2017 – 30.06.2019 (24 m-ce)
 2. Wymagania w stosunku do wykonawcy

Wykonawca powinien posiadać :

 1. – uprawnienia SEP E i D powyżej 15 kV
 2. – uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
 3. – zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem skła­dania ofert.

Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)

 1. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 23.06.2017 do godz. 10,00.

Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektroenergetyczne z podaniem nazwy oferenta.

W ofercie należy :

 1. podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
 2. załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
 3. załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi
 4. Informacje dodatkowe

Zamawiający (POSIR) zapewni :

 1. środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
 2. dostęp do urządzeń elektro-energetycznych w celu wykonania usługi.

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 1. Osoba do kontaktu

– Bogdan Zięba tel. 16 678 57 58 w: 37

 1. Zamówienie o wartości poniżej 30000 euro do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art.4 ust. 8 ustawy pzp)

Załączniki :

 1. formularz ofertowy
 2. umowa

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 czerwca, 2017 /wtorek/ 14:10:09
Ostatnia modyfikacja: 13 czerwca, 2017 /wtorek/ 14:10:09