Przetarg ustny – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

 

o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości
przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”
Licytacja odbędzie się w dniu 02.11.2017 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny – licytację na wydzierżawienie części działki nr 981/2 w obrębie 212, o powierzchni 3400 m2  zgodnie z załącznikiem graficznym – tzw. oślej łączki wraz z zabudowaniami i wyciągiem o niskim prowadzeniu liny, znajdującej się przy ul. Pasteura nr 1a w Przemyślu., stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
 2. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

§ 2 Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 3400 m2
wraz z zabudowaniami oraz wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 3400 m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura 1a w Przemyślu – w bezpośrednim sąsiedztwie zorganizowanego terenu narciarskiego – stoku narciarskiego, będącego w zarządzie wydzierżawiającego. Nieruchomość w umowie zwana jest: „przedmiotem umowy”, „przedmiotem dzierżawy” lub „oślą łączką”. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Nieruchomość składa się z terenu i budynku w konstrukcji drewnianej i jest elementem stoku narciarskiego. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy.
 1. Na przedmiocie umowy – w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotu umowy – obowiązuje Regulamin korzystania ze stoku narciarskiego ustalany przez Wydzierżawiającego i obowiązujący także na głównym stoku narciarskim będącym w zarządzie Wydzierżawiającego.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia całorocznej działalności sportowo-rekreacyjnej,  z możliwością wykorzystania wyciągu o niskim prowadzeniu liny oraz działalności gastronomicznej.
 1. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 1. Okres dzierżawy: 10 lat
 2. Zobowiązania dzierżawcy :
  • Dzierżawca jest zobowiązany prowadzić w sezonie zimowym oślą łączkę z wykorzystaniem wciągu o niskim prowadzeniu liny
  • Dzierżawca winien posiadać pełne uprawnienia wydane przez Polski Związek Narciarski w zakresie: organizowania narciarskich imprez sportowych, sędziowskie, ustawiacza tyczek na potrzeby zawodów narciarskich.
  • Pozostałe warunki dzierżawy w tym obowiązki dzierżawcy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 § 3 Czynsz

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego 1640 zł brutto/m-c. Stawka wywoławcza czynszu zawiera podatek VAT 23%.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR :
  1. kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
  2. kopie stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia Dzierżawcy wydane przez Polski Związek Narciarski w zakresie: organizowania narciarskich imprez sportowych, sędziowskie, ustawiacza tyczek na potrzeby zawodów narciarskich.
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1640 zł brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 02.11.2017 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę i udzielono mu przybicia.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

Informacje w sprawie przetargu:

Bogdan Zięba
email: b.zieba@posir.pl
tel: 16 678 57 58


W związku z pytaniami (mail z dnia 30.10.2017) zadanymi do przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”, Wydzierżawiający (POSiR) informuje :

Pytanie 1. „Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia całorocznej działalności sportowo-rekreacyjnej[..]” co ma na myśli wydzierżawiający, definiując całoroczną działalność sportowo – rekreacyjną i jakie jej formy poza sezonem zimowym powinny być realizowane?

Odpowiedź : Wydzierżawiający nie precyzuje rodzaju całorocznej działalności sportowo rekreacyjnej którą powinien prowadzić dzierżawca, pozostawiając to jego inwencji.

 

Pytanie 2. „prowadzenie całorocznie małej gastronomii (w sezonie zimowym obowiązkowo czynnej w godzinach pracy kolei krzesełkowej)” – co wydzierżawiający rozumie pod pojęciem „sezon zimowy”? W jakich godzinach i jakim zakresie powinna być prowadzona mała gastronomia poza sezonem?

Odpowiedź : Przez określenie sezon zimowy, wydzierżawiający rozumie okres przez który jest czynny główny stok narciarski – prowadzony przez POSIR. Wydzierżawiający nie określa czy i w jakich godzinach powinna być czynna gastronomia poza okresem zimowym.

Pytanie 3. „Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień w którym działalność gastronomiczna nie była prowadzona pomimo funkcjonowania kolei krzesełkowej lub oślej łączki (dotyczy wyłącznie sezonu zimowego).”- czy Wydzierżawiający będzie informował dzierżawcę o godzinach funkcjonowania kolei poza sezonem, jak to się odbywa i z jakim wyprzedzeniem?

Odpowiedź :  Wydzierżawiający nie będzie informował dzierżawcy o pracy kolei poza sezonem zimowym.

 

Pytanie 4. „Dzierżawca ma prawo do korzystania z karnetów wstępu na stok narciarski, wystawianych przez Wydzierżawiającego dla potrzeb instruktorów narciarstwa” – jaki zapis regulaminu, zarządzenia lub cennika odnosi się do karnetów „dla potrzeb instruktorów narciarstwa”? Czy w przypadku zmiany cennika przez Wydzierżawiającego ulegnie zmianie odpłatność za jeden przejazd?

Odpowiedź : POSIR wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta o zmianę zarządzenia ws. cen biletów obowiązujących na stoku narciarskim – w zakresie wprowadzenia dodatkowej pozycji – karnetu dla instruktorów realizujących szkolenie narciarskie w ramach szkółek, które mają zawarte umowy na korzystanie ze stoku z POSIR (dotyczy to także wszelkich szkółek dotychczas działających na stoku narciarskim, które posiadają zawarte z POSIR umowy). W przypadku zmiany ceny takiego karnetu – dzierżawca zobowiązany będzie do przyjęcia takiego stanu. W projekcie umowy dzierżawy POSIR nie gwarantuje ani ceny za przejazd, ani stałości ceny takiego karnetu.

 

Pytanie 5.  Odnosząc się do zapisu: „Dzierżawca winien posiadać pełne uprawnienia wydane przez Polski Związek Narciarski w zakresie: organizowania narciarskich imprez sportowych, sędziowskie, ustawiacza tyczek na potrzeby zawodów narciarskich.” proszę o udzielenie informacji, kiedy w ostatnich latach na przedmiocie dzierżawy organizowane były zawody narciarskie? Jaki dokument wydawany przez PZN daje PEŁNE uprawnienia w zakresie „ustawiania tyczek na potrzeby zawodów narciarskich”?

Odpowiedź : Informacje o realizowanych zawodach narciarskich na stoku narciarskim w Przemyślu są dostępne na stronie www.posir.pl/zawody

 

Pytanie 6: Jednocześnie wnoszę o wykreślenie tego zapisu z projektu umowy jako nie związanego z przedmiotem najmu jakim jest „ośla łączka” – biorąc pod uwagę jej niewielką długość (40 metrów) oraz nachylenie. W mojej ocenie ww. zapis ogranicza liczbę podmiotów mogących skutecznie ubiegać się o dzierżawę ww. obiektu.

Odpowiedź : Z uwagi na fakt, że Dzierżawca w przedmiocie umowy będzie prowadził szkołę narciarską – wymóg posiadania przez Dzierżawcę stosownych uprawnień instruktorskich PZN – zdaniem POSIR jest gwarantem świadczenia przez Dzierżawcę przedmiotowej usługi w sposób profesjonalny i gwarantujący bezpieczeństwo uczestników szkółki.  Intencją POSIR jest także, aby przyszły dzierżawca w ramach szkółki narciarskiej organizował dla uczestników szkółki (w szczególności dzieci i młodzieży) także zawody na stoku głównym (§2 ust. 18 projektu umowy dzierżawy) – stąd z uwagi na ryzyko wystąpienia kontuzji i wypadków podczas każdych zawodów – wymóg posiadania uprawnień przez Dzierżawcę w tym zakresie jest uzasadniony.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 października, 2017 /wtorek/ 12:52:01
Ostatnia modyfikacja: 24 października, 2017 /wtorek/ 12:52:01