Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

 

o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

Licytacja odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sala kolumnowa I piętro

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny – licytację na wydzierżawienie części działki nr 981/2 w obrębie 212, o powierzchni 3400 m2  zgodnie z załącznikiem graficznym – tzw. oślej łączki wraz z zabudowaniami i wyciągiem o niskim prowadzeniu liny, znajdującej się przy ul. Pasteura nr 1a w Przemyślu., stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
 2. W przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty biorące udział w przetargu obowiązane są przedstawić aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (zgodnie z KRS lub CEIDG) lub właściwe pełnomocnictwa szczególne (w przypadku działania przez pełnomocników).

 

 • 2 Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. 3400 m2

wraz z zabudowaniami oraz wyciągiem o niskim prowadzeniu liny

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 981/2 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 3400 m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura 1a w Przemyślu – w bezpośrednim sąsiedztwie zorganizowanego terenu narciarskiego – stoku narciarskiego, będącego w zarządzie wydzierżawiającego. Nieruchomość w umowie zwana jest: „przedmiotem umowy”, „przedmiotem dzierżawy” lub „oślą łączką”. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Nieruchomość składa się z terenu i budynku w konstrukcji drewnianej i jest elementem stoku narciarskiego. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy.

 1. Na przedmiocie umowy – w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotu umowy – obowiązuje Regulamin korzystania ze stoku narciarskiego ustalany przez Wydzierżawiającego i obowiązujący także na głównym stoku narciarskim będącym w zarządzie Wydzierżawiającego.
 2. Przeznaczenie nieruchomości:

Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia całorocznej działalności sportowo-rekreacyjnej,  z możliwością wykorzystania wyciągu o niskim prowadzeniu liny oraz działalności gastronomicznej.

 1. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: 10 lat (od 15.11.2017 – 14.11.2027)
 2. Zobowiązania dzierżawcy :
  • Dzierżawca jest zobowiązany prowadzić w sezonie zimowym oślą łączkę z wykorzystaniem wciągu o niskim prowadzeniu liny
  • Dzierżawca musi posiadać pełne uprawnienia: Instruktora narciarskiego, ustawiacza tyczek na potrzeby zawodów narciarskich. Dodatkowym atutem będą uprawnienia sędziowskie – z uwagi na możliwość organizowania zawodów w związku z prowadzona szkółką narciarską.
  • Pozostałe warunki dzierżawy w tym obowiązki dzierżawcy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • 3 Czynsz

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 1350zł brutto/m-c. Stawka wywoławcza czynszu zawiera podatek VAT 23%.

 • 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi on zaoferować co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie przez Przedsiębiorców biorących udział w przetargu (najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji) następujących dokumentów:
  1. kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
  2. kopie stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia Uczestnika przetargu o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 2 niniejszego ogłoszenia.
  3. pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń.
  5. Oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy.
  6. Dowód uiszczenia wadium.
 4. Uczestnicy przetargu obowiązani są okazać dokument tożsamości – dowód osobisty oraz pełnomocnictwo jeżeli działają jako pełnomocnicy
 5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1350 zł brutto
 6. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 8. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 9. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 10. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 11. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 12. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 13.11.2017 do godz. 11,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1300zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz POSiR, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wskazanym przez POSIR. POSiR wówczas może zawrzeć umowę z oferentem drugim w kolejności
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium wszystkich uczestników przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • 6 Umowa najmu
 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę i udzielono mu przybicia.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

 

Załączniki :

 1. szkic graficzny – załącznik nr 1
 2. umowa dzierżawy – załącznik nr 2

 

Informacje w sprawie przetargu:

Bogdan Zięba
email: b.zieba@posir.pl
tel: 16 678 57 58

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 listopada, 2017 /piątek/ 12:49:43
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada, 2017 /piątek/ 12:49:43