Protokół w sprawie przetargu-licytacji dzierżawy nieruchomości „ośla łączka”

PROTOKÓŁ

spisany dnia 02.11.2017 w sprawie
przetargu – licytacji p.n.

Dzierżawa nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

 

Komisja przetargowa w składzie j.n. działa na podstawie zarządzeń Dyrektora POSIR nr 20/2015 z dnia 03.08.2015

  1. Bogdan Zięba      – przewodniczący
  2. Marcin Trybała    – członek
  3. Robert Winiarski  – członek
  4. Marek Mazur      – radca prawny

 

  1. Uczestnicy licytacji

Daniel Puchalski, zamieszkały w Przemyślu ul. St. Augusta 16/58.                         

Oznaczenie przedsiębiorcy :

Daniel Puchalski Usługi Sportowo-Rekreacyjne

 

  1. Przebieg licytacji

1) Procedura przetargowa rozpoczęła się o godz. 11,00. Na wstępie przewodniczący komisji poinformował uczestnika licytacji, że w związku z rozbieżnościami w ogłoszeniu o warunkach przetargowych między ceną wywoławczą a wymaganym postąpieniem, warunkiem dla przeprowadzenia procedury przetargowej, jest zaoferowanie przez licytanta ceny wywoławczej w wysokości 1640zl brutto, bez konieczności postąpienia w wysokości min. 20 zł.

Komisja dokonała sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych przez jedynego uczestnika – w tym przedłożenia wymaganych dokumentów oraz wpłaty wadium w wysokości 1600,00 zł – i wobec spełnienia ww. wymogów formalnych dopuściła Licytanta do udziału w przetargu.

2) Uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.

Uczestnik licytacji został poinformowany przez komisje, iż nie zaoferowanie ceny wywoławczej przez jedynego uczestnika rodzi konsekwencje w postaci przepadku wadium na rzecz POSiR. Licytant informację komisji przyjął do wiadomości

3) W związku z powyższym, komisja na podstawie regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargów, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora POSIR nr 20/2015 z dnia 03.08.2015, stwierdza iż, postępowanie przetargowe zakończyło się wynikiem negatywnym – nie doszło do wyłonienia Dzierżawcy.

Komisja na podstawie wymienionego regulaminu orzekła przepadek wadium w wysokości 1600zł na rzecz POSIR, wpłaconego przez uczestnika przetargu.

4) Komisja rekomenduje Dyrektorowi POSiR bez zwłoki ogłoszenie kolejnego przetargu na dzierżawę ww. nieruchomości – z uwagi na zbliżający się sezon zimowy z jednoczesną weryfikacją ceny wywoławczej czynszu – tak aby doprowadzić do wyłonienia Dzierżawcy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Komisja Przetargowa  :                                                              Zatwierdził :

 

Podpisy komisji na oryginale protokołu                                                                    Dyrektor POSIR

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 listopada, 2017 /piątek/ 9:38:14
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada, 2017 /piątek/ 9:38:14