PROTOKÓŁ spisany dnia 13.11.2017 z odbycia przetargu – licytacji p.n. Dzierżawa nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

PROTOKÓŁ

spisany dnia 13.11.2017 z odbycia

przetargu – licytacji p.n.

 Dzierżawa nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski – „ośla łączka”

 

Komisja przetargowa w składzie j.n. działa na podstawie zarządzeń Dyrektora POSIR nr 20/2015 z dnia 03.08.2015

 

 1. Robert Winiarski – przewodniczący
 2. Marcin Trybała – członek
 3. Marek Mazur – radca prawny

 

 1. Uczestnicy licytacji

1) Daniel Puchalski, zamieszkały w Przemyślu ul. St. Augusta 16/58.                            Oznaczenie przedsiębiorcy :

     Daniel Puchalski Usługi Sportowo-Rekreacyjne

adres: ul. A. Malawskiego  19/4

NIP 7951467787

 1. Przebieg licytacji
  • Do licytacji zgłosił się jeden oferent – pan Daniel Puchalski
  • Oferent przedłożył wymaganie dokumenty i oświadczenia oraz dowód wpłaty wadium.
  • Komisja przetargowa po sprawdzeniu formalnym wymaganych do udziału w przetargu dokumentów – dopuściła do udziału w przetargu jedynego oferenta – pana Daniela Puchalskiego.
  • Odczytano ogłoszenie o przetargu z dnia 03.11.2017
  • Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że w projekcie umowy dokonano w dniu 09.11.2017r nieistotnych zmian, które w dniu 09,11,2017r. zostały opublikowane na stronie POSiR. Pan Daniel Puchalski zaakceptował treść projektu umowy, która jest zamieszczona na stronie www.posir.pl.
  • Licytacja rozpoczęła się zgodnie z ogłoszeniem o godz. 11,00 od wywołania minimalnej kwoty czynszu 1350 zł/m-c brutto
  • Pan Daniel Puchalski zaproponował kwotę wywoławczą czynszu tj. 1350 zł/m-c brutto.
  • Wobec braku innych ofert – udzielono przybicia licytantowi: panu Danielowi Puchalskiemu – Usługi Sportowo-Rekreacyjne w Przemyślu, który zaoferował cenę wywoławczą 1350 zł brutto.
  • Poinformowano Pana Daniela Puchalskiego, że wskutek udzielenia przybicia zostanie On wezwany do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – wpłacone wadium przepadnie na rzecz POSiR.
  • Poinformowano także pana Daniela Puchalskiego, że przekazanie nieruchomości, będącej przedmiotem licytacji nastąpi za protokołem zdawczo odbiorczym w którym szczegółowo zostanie określony stan techniczny i wyposażenie przedmiotu dzierżawy.

 

 

Podpisy komisji:                                   Zatwierdził

 

podpisy na oryginale protokołu                             Dyrektor POSIR

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 listopada, 2017 /wtorek/ 20:46:02
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada, 2017 /wtorek/ 20:46:02