OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji,

na najem lokalu użytkowego (restauracji) z zapleczem i wyposażeniem, na okres 3 lat

położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2

 

Licytacja odbędzie się w dniu 30.11.2017 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (zwanym dalej restauracją) z zapleczem oraz wyposażeniem: szafa chłodnicza, stoliki, krzesła i inne), usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn – do chwili rozpoczęcia przetargu.

 

 • 2 Lokal użytkowy – Przedmiot przetargu
  1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  2. a) Adres: Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  3. b) Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  4. c) Powierzchnia całkowita: 334,80 m2

Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Obręb/działka: 207/1026
 2. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 3. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.),
 4. Przedmiot najmu – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 5. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 6. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Najem przedmiotu najmu od dnia 12.2017 na okres trzech lat tj. do dnia 03.12.2020
 8. Istnieje możliwość obejrzenia lokalu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 14,30, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem telefonu 16 678 57 58 w godzinach j.w. lub e-mailem na adres : hala@posir.pl

Osoba do kontaktu : pani Joanna Szałajko.

Osoba do kontaktu w sprawach procedury przetargowej : pan Bogdan Zięba

tel. 16 678 57 58 wew. 37 a-mail : b.zieba@posir.pl

 • 3 Czynsz
 1. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za przedmiot najmu wynosi: 2500 zł brutto

(Słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Kwota zawiera podatek VAT, który na dzień ogłoszenia wynosi 23%.

 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia
 • 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji.
 3. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji – oświadczenia i stosowne dokumenty:
  • odpis CEiDG lub wyciąg z KRS ,
  • dowód osobisty osoby występującej w przetargu,
  • dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy (pisemne pełnomocnictwo) – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
  • dowód uiszczenia wadium
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
  • Oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i jej jednostek organizacyjnych.

 

 1. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 2500 PLN brutto
 2. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia licytacji – jednak musi on zaoferować co najmniej cenę wywoławczą. W przypadku gdy do licytacji został dopuszczony tylko jeden oferent i po rozpoczęciu licytacji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej – wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz POSiR.
 4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 5. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 6. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego.
 7. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu przez podmiot któremu udzielono przybicia – podmiot traci prawa wynikające z przybicia a wadium przepada na rzecz POSiR.
 8. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy lub w kasie POSIR.
 9. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 10. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – do chwili rozpoczęcia licytacji – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 11. W przypadku nie stawienia się oferenta który wpłacił wadium lub nie dopuszczenia oferenta do udziału w przetargu z przyczyn formalnych – wadium jest zwracane.

 

 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 30.11.2017 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl

(za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR

 1. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy z podmiotem który wygrał przetarg i zawrzeć umowę z oferentem drugim w kolejności
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji (formalnie dopuszczonych do udziału w aukcji) nie zaproponuje ceny wywoławczej.

 

 • 6 Umowa najmu
 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata przez Najemcę najpóźniej w dniu podpisania umowy kaucji w wysokości miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zawartej umowy – w tym jako zabezpieczenie zniszczenia przedmiotu umowy, opłat za media, zaległości czynszowych, kar umownych. Zwrot kaucji bez odsetek – po dokonaniu wzajemnych rozliczeń, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:

 • Rzuty poziome przedmiotu najmu
 • Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego
 • Umowa najmu

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 21 listopada, 2017 /wtorek/ 17:17:55
Ostatnia modyfikacja: 21 listopada, 2017 /wtorek/ 17:17:55