Przetarg w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi: grupowego ubezpieczenia pracowników na życie

OGŁOSZENIE
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, jako zamawiający, ogłasza przetarg w trybie zapytania ofertowego
na świadczenie usługi:
grupowego ubezpieczenia pracowników na życie

znak : TZP.26/1.17.2017

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU oraz członków rodzin pracowników zamawiającego

2. Kod CPV:
66.51.10.00-5 Usługi ubezpieczeń na życie;
66.51.20.00-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków
i ubezpieczeń zdrowotnych

3. Opis Przedmiotu Zamówienia
Towarzystwa Ubezpieczone zainteresowane złożeniem oferty mogą zamawiać Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1, poprzez wysłanie zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres: b.zieba@posir.pl o treści:

„Zamawiam Opis Przedmiotu Zamówienia dotyczącego grupowego ubezpieczenia pracowników na życie, Opis Przedmiotu Zamówienia proszę przesłać na adres ……..@…….”

4. Ubezpieczający (zamawiający)
PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU,37-700 ul. Adama Mickiewicza 30

Osoby do kontaktu:
– W zakresie zapytań formalnych (procedury przetargowej):
b.zieba@posir.pl tel. 16 678 57 58 w: 37
– W zakresie zapytań merytorycznych:
Grzegorz Tomas – broker ubezpieczeniowy, tel 602 520 674,
mail: grzegorz.tomas@mentor.pl

5. Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy t.j.: od 01-02-2018 r. do 31-01-2021 r.

6. Ubezpieczeni:
Osoby zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, wg struktury a także ich małżonkowie, partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci.

7. Terminy
a) 27.12.2017r. – składanie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe propozycji klauzul dodatkowych (opis w załączniku)
b) 02.01.2018 r. – przekazanie pocztą elektroniczną wszystkim Towarzystwom Ubezpieczeniowym, które zamówiły Opis Przedmiotu Zamówienia postanowień komisji w zakresie klauzul dodatkowych pakietu II.
c) 10-01-2018 r. godz. 12.00 – ostateczny termin składania ofert.
Sposób skladania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zmawiającego : POSIR ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sekretariat I piętro, w dni powszednie w godzinach 7,00 – 14,30 ( w dniu 10.01.2018 do godz. 12,00). Kopertę należy opisać : Oferta na świadczenie usługi ubezpieczenia grupowego.
d) Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2018 o godz. 12,30 w siedzibie zamawiającego Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro.
e) 15-01-2018 r. Ogłoszenie na stronie zamawiającego -Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (www.posir.pl), o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Uwaga : Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor POSIR

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 grudnia, 2017 /wtorek/ 14:29:49
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia, 2017 /wtorek/ 14:29:49