Ogłoszenie o zamówieniu  Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2018.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę paliw, olejów i smarów w roku 2018

Wykaz ilościowy (szacunkowy) i asortymentowy przedstawiamy jest w załączniku nr 1.
Złożona oferta powinna zawierać :

  • cenę jednostkową netto
  • wartość poszczególnych artykułów netto i brutto
  • całkowita wartość zamówienia brutto

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,00.

Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2018”

Oferent składając ofertę powinien podać ceny wszystkich artykułów zawartych załączniku nr 1, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Termin składania ofert 31.01.2018. do godz. 11,00

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 stycznia, 2018 /środa/ 13:49:30
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia, 2018 /środa/ 13:49:30