OGŁOSZENIE O ZBYCIU SOLANKI

Działając w oparciu o zarządzenie nr 290/2010 z dnia 04.11.2010 Prezydenta Miasta Przemyśla, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, ogłoszą przetarg na zbycie solanki w ilości 9600 litrów, znajdującej się na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu. :

solanka
– ilość solanki 9600 litrów
– lokalizacja : sztuczne lodowisko ul. Sanocka – Przemyśl

cena wywoławcza solanki 1,20 zł/litr netto + podatek VAT
– parametry solanki – załącznik nr 1

§ 1

Nabywca zobowiązany jest do odebrania solanki w ciągu 7 dni od daty otrzymania od POSIR zawiadomienia (meilem, na piśmie, faxem) o wynikach przetargu, własnym staraniem i na własny koszt. Istnieje możliwość zakupu pojemników na solankę w ilości 3 sztuk o pojemności 1000 litrów każdy i w cenie 200 zł/szt netto.

§ 2

Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach, opisanych „Oferta na zakup solanki”.
Termin składania ofert do dnia 13.02.2018 do godz. 11,00.
Miejsce składania ofert : POSIR ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sekretariat Ip.
Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium.

§ 3

1. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w wysokości 500zł – w kasie POSIR ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu w godzinach od 7,30 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 12.02.2018, lub na konto bankowe nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji)
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

§ 4

Kontakt :
– w sprawie procedur przetargowych : p. Bogdan Zięba tel. 16 678 57 58 wew. 37 e-mail: b.zieba@posir.pl
– w sprawie przedmiotu sprzedaży (solanki) p. Mariusz Barnaś tel. 791 000 295 e-mail: m.barnas@posir.pl

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 31 stycznia, 2018 /środa/ 9:46:06
Ostatnia modyfikacja: 31 stycznia, 2018 /środa/ 9:46:06