Nabór kandydatów na kierownicze urzędnicze stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU PARK SPORTOWO REKREACYJNY

Ogłoszenie o naborze

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w PRZEMYŚLU
ogłasza nabór
kandydatów na kierownicze urzędnicze stanowisko

KIEROWNIK DZIAŁU PARK SPORTOWO REKREACYJNY

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania :

Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe
2) Posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działal-ności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na w/w stanowisko
3) Posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Nieposzlakowana opinia,

Wymagania dodatkowe:

1) Wykształcenie wyższe techniczne,
2) Świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji i remontów Gr I. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną, p-kt 2,10 /zgodnie z rozpo-rządzeniem MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci/,
3) Zaświadczenie kwalifikacyjne TDT do obsługi w kategorii I, w zakresie kolei linowych krze-sełkowych na stanowisku maszynisty,
4) uprawnienia do pracy na wysokościach:
a) aktualne badania lekarskie profilaktyczne bez braku przeciwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
b) aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wysokościowego, wydane przez GOPR,
5) znajomość przepisów:
a) ustawy o pracownikach samorządowych Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458,
b) kodeksu pracy Dz.U. 2018 poz. 108,
c) ustawy o finansach publicznych Dz.U. 2017 poz. 2077,
d) ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U. 2017 poz. 1579,
e) ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciar-skich Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241
f) rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji urządzeń transportu linowego Dz.U. 2006 nr 106 poz. 717,
6) co najmniej 5 letni staż pracy w Stacji Narciarskiej,
7) znajomość zasad eksploatacji urządzeń transportu linowego, w tym obowiązków wynikających z nadzoru TDT nad ww. urządzeniami.
8) Doświadczenie w stosowaniu sprzętu alpinistycznego przy technikach ratownictwa kolejkowego i ewakuacji pasażerów z kolejek linowych krzesełkowych,
9) Znajomość zagadnień związanych z sezonowością funkcjonowania obiektów sportowo rekreacyjnych
10) znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
11) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
12) umiejętność pracy w zespole oraz pracy samodzielnej,
13) umiejętność kierowania zespołem, komunikatywność, kreatywność,
14) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność,
15) umiejętność radzenia sobie ze stresem,

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem :

1) kierowanie działem Park Sportowo Rekreacyjny, w skład którego wchodzą stok narciarski i koleje krzesełkowe, tor saneczkowy, wodny plac zabaw, ośla łączka i wodny plac zabaw.
2) zapewnienie ciągłości funkcjonowania obiektów znajdujących się w podległym dziale,
3) planowanie i realizacja przeglądów, napraw i konserwacji przed i po sezonowych,
4) przygotowanie obiektów do uruchomienia,
5) zapewnienie obsługi maszyn i urządzeń przez wykwalifikowanych pracowników,
6) organizowanie, koordynowanie działań i kontrola pracy pracowników,
7) opracowywanie grafików pracy,
8) przygotowywanie projektu wewnętrznych regulaminów, przepisów oraz innych aktów prawa wewnętrznego,
9) udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalno-prawnym
w zakresie realizowanych zadań,
10) nadzór nad kompleksowym, terminowym, merytorycznym i rzetelnym realizowaniem zadań w powierzonym zakresie,
11) sprawdzanie pod względem merytoryczno-formalnym zafakturowanych usług, zakupów na rzecz obiektów w dziale i potwierdzenie własnym podpisem,
12) ocena efektywności pracy pracowników,
13) wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników,
14) sporządzanie planu urlopów w dziale,
15) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz obowią-zujących przepisów prawnych i organizacyjnych POSiR, inicjowanie i prezentowanie rozwiązań i działań dotyczących organizacji pracy,
16) stała współpraca z działem księgowym w zakresie realizacji zadań regulaminowych oraz innymi działami i komórkami POSiR,
17) inicjowanie zawierania i kontrola realizacji umów w związku z działalnością działu,
18) współorganizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych w dziale,
19) wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez Dyrektora POSiR, należą do kompetencji kierownika Działu Park Sportowo Rekreacyjny.

3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta :

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
c) kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe, miejsce zamieszkania i posiadane obywatelstwo,
d) pisemna koncepcja funkcjonowania działu którego dotyczy konkurs (objętość do 10 000 znaków znormalizowanego maszynopisu),
e) odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne.

W CV należy zawrzeć klauzulę :
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2016 poz. 922 oraz Ustawą o pracownikach samorządowych Dz.U. 2016 poz. 902.”

4. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach,

z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko KIEROWNIK DZIAŁU PARK SPORTOWO REKREACYJNY”
w terminie do dnia 5 marca 2018 roku do godz. 14.30 na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30. Liczy się data wpływu.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00- 1430

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

5. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku głównym (I piętro) 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 lutego, 2018 /czwartek/ 14:55:02
Ostatnia modyfikacja: 13 lutego, 2023 /poniedziałek/ 10:42:05