Ogłoszenie o zamówieniu  Dostawa oleju napędowego w roku 2018.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30
ogłasza
przetarg na dostawę oleju napędowego
transportem własnym wykonawcy, dla potrzeb zamawiającego w roku 2018.

Wykaz ilościowy (szacunkowy) paliwa przedstawiony jest w formularzu ofertowym – załącznik nr 1.
Złożona oferta powinna zawierać :
– cenę jednostkową netto
– podatek VAT
– wartość netto i brutto

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30.
Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa oleju napędowego w roku 2018
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Termin składania ofert 06.03.2018. do godz. 11,00

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 lutego, 2018 /wtorek/ 11:16:39
Ostatnia modyfikacja: 27 lutego, 2018 /wtorek/ 11:16:39