OGŁOSZENIE Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ocenę stanu technicznego kolei KL-2 stoku narciarskiego

w Przemyślu ul. Pasteura
wraz z oszacowaniem kosztów remontu kolei

1. Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSiR) ul. Mickiewicza 30, tel ; 16 678 57 58

2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ocenę stanu technicznego kolei KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu przy ul. Pasteura wraz z oszacowaniem kosztów remontu kolei

3. Zakres usługi:

1) Kontrola i ocena baterii krążkowych z poniesioną liną nośno- napędową. Kontrola powinna określić stopień zużycia rolek, wykładzin gumowych, łożysk oraz tulei i sworzni.
Zakresem oceny należy objąć także stan połączeń śrubowych oraz stan zabezpieczenia antykorozyjnego .
2) Kontrola i ocena wszystkich czynności obsługowych które powinny być wykonane np. wymiana płynów, kontrola hamulców, centrali hydraulicznych itd. zgodnie z DTR urządzenia, określeniem zakresu czynności zaległych .
3) Kontrola i ocena kół : napędowego i przewojowego. Określenie stopnia zużycia wykładzin oraz kontrolę łożysk ( szczególnie koła napędowego ).
4) Kontrola i ocena pojazdów i kontrola wymiarowa wprzęgieł .
5) Kontrola wizualna stanu aparatury elektrycznej, urządzeń zewnętrznych na peronach maszynowni i trasie kolei .
6) Ocena stan układów hydraulicznych – siłowników, przewodów hydraulicznych itd.
7) Kontrola i ocena elementów konstrukcji stacji napędowej i przewojowej.
8) Kontrole ruchowe napędu awaryjnego i rezerwowego.
9) Szacunkowa wycena kosztów remontu kolei KL-2 wraz z robocizną, częściami podlegającymi wymianie, materiałami pomocniczymi (śruby, smary, oleje itp.)
4. Kryterium oceny ofert
100% cena ryczałtowa

5. Termin wykonania usługi : 14.05.2018 – 31.05.2018

6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące :

1) posiadania uprawnień Transportowego Dozoru Technicznego do wykonywania czynności opisanych w p. 3
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie :
– wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu kontroli i oceny stanu technicznego kolei linowej udokumentowanej, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami i z należytą starannością

7. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
– wykaz wykonanych kontroli i ocen stanu technicznego kolei linowych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie (referencje) – – załącznik nr 4.

8. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu – załącznik nr 1, w siedzibie POSIR
w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7:00 do 14:30
w dni powszednie, w terminie do dnia 11.05.2018 do godz. 10:00.

Kopertę należy opisać : Oferta na ocenę stanu technicznego kolei KL-2 z podaniem nazwy oferenta.

W ofercie należy :

a) podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
b) załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 6 (uprawnienia TDT, wykaz wykonanych kontroli i ocen stanu technicznego kolei linowych, referencje)
c) załączyć 3 egz. podpisanej umowy – załącznik nr 2 o wykonanie usługi

9. Informacje dodatkowe

a) Szczegółowy termin rozpoczęcia usługi, należy uzgodnić z p. Marcinem Trybałą
– Kierownikiem Parku Sportowo-Rekreacyjnego tel. 605 281 281
b) Opinię i wycenę szacunkową remontu, należy sporządzić w wersji papierowej
– 3 egz. oraz na płycie CD – 1 egz.
c) Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.
d) Parametry techniczne kolei KL-2 – załącznik nr 3
e) Ocena powinna określić także możliwość wykonania remontu kolei z podziałem
na etapy (np. w roku 2018 i w roku 2019), z jednoczesnym zapewnieniem sprawności
technicznej kolei i gotowości do użytkowania w sezonie zimowym 2018/2019

10. Osoby do kontaktu

– w sprawie przedmiotu zamówienia : P. Marcin Trybała tel. 605 281 281
– w sprawie procedur przetargowych : P. Bogdan Zięba tel. 16 678 57 58 w. 37

11. Zamówienie o wartości poniżej 30 000 euro do którego nie stosują się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych (art.4 ust. 8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 kwietnia, 2018 /poniedziałek/ 9:49:49
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia, 2018 /poniedziałek/ 9:49:49