OGLOSZENIE o przetargu publicznym na zbycie majątku ruchomego (skutera śnieżnego)

należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR)
w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

§ 1 Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
2. Miejsce i termin składania ofert: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl  Termin : 25.05.2018 do godz. 10,00
3. Miejsce i termin otwarcia ofert: POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl- sala kolumnowa I piętro termin : 25.05.2018 godz. 11,00
4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży
Przemyśl ul. Pasteura (stok narciarski –górna stacja) w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Marcinem Trybałą  tel. 605 281 281

§ 2 Informacje o zbywanym skuterze śnieżnym

Nazwa : skuter śnieżny „Yamaha-Viking III”
Rok. prod. : 2004
silnik : dwusuwowy
paliwo : mieszanka

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 2800 zł brutto, słownie : dwa tysiące osiemset złotych, w tym podatek VAT

§ 4 Wadium

1. Wadium w wysokości 300 zł, słownie : pięćset złotych, należy wpłacić na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR, w terminie do 24.05.2018  do godziny 14,30
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,  uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży – załącznik nr 2.

§ 5 Oferta – wymagania

1. Wymagania dla oferty
Oferty należy składać na załączonym formularzu-załącznik nr 1 , w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30,  37-700 Przemyśl w terminie do 25.05.2018 do godz. 10,00 .

Podpisana i opieczętowana oferta powinna zawierać :

– cenę brutto
– nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
– oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu technicznego skutera

i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin

2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie
2) została złożona w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
3) nie zawiera danych o których mowa w ust. 1
4) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 maja, 2018 /piątek/ 15:02:37
Ostatnia modyfikacja: 11 maja, 2018 /piątek/ 15:02:37