OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na dzierżawę nieruchomości

o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu
na okres sezonu letniego 2018  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

Licytacja odbędzie się w dniu 21.05.2018 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości:

a) Terenów utwardzonych o powierzchni 45,50 m2, usytuowanych przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gastronomicznej – oznaczonej jako tereny A (teren pod gastronomię) i B (teren pod stoliki) na mapie sytuacyjnej,

2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
3. Wynajmujący oświadcza, że w roku 2018 wstęp na teren wodnego placu zabaw będzie odpłatny

§ 2 Nieruchomość-opis

1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:

a) Adres: ul. Sanocka – wodny plac zabaw, 37-700 Przemyśl
b) Powierzchnia: 45,50m2

2. Nieruchomość –

a) Teren A – kształt trapezu o pow. 33,00 m2, podłoże wyłożone kostką brukową. Teren znajduje się przy dojściu do bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 3 m, oraz wody odległość 5 m.
b) Teren B – kształt prostokątny o wymiarach 2,50m x 5,0 m. Podłoże wyłożone kostka brukową. Teren znajduje się ok. 10 m od bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 5 m.
c) Plan usytuowania poszczególnych terenów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
d) Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
e) Dzierżawa na okres sezonu letniego – od dnia otwarcia do dnia zamknięcia wodnego placu zabaw
f) Wydzierżawiający wymaga aby działalność gastronomiczna była prowadzona co najmniej w dni otwarcia wodnego placu zabaw
g) W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Marcin Trybała – tel.605 281 281 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Pan Bogdan Zięba email : b.zieba@posir.pl tel;. 16 678 57 58 wew. 37 w terminie j.w.

§ 3 Czynsz

1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi:

a) za tereny A i B – 25 zł netto,
Słownie: dwadzieścia pięć złotych + podatek VAT.

2. Stawka dzienna czynszu obejmuje dzierżawę terenu określonego w § 2 ust 2a i 2b niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
3. Czynsz płatny będzie za dni, w których otwarty będzie plac zabaw oraz za dni w których dzierżawca będzie prowadził działalność gastronomiczną na dzierżawionej nieruchomości. Faktury będą wystawiane przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca.

§ 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:
1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnosze¬niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dziennego przedmiotu najmu- tj. 25 PLN netto.
8. Postąpienie nie może być niższe niż 5 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 21.05.2018 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.

§ 6 Umowa najmu

1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.
3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 maja, 2018 /piątek/ 8:17:21
Ostatnia modyfikacja: 11 maja, 2018 /piątek/ 8:17:21