OGŁOSZENIE – ZMIANA – przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Dyrektor POSiR ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30, (teren przy hali sportowej) o łącznej powierzchni ok. 1850 m2 – załącznik nr 1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2018 o godz. 14,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro
 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.
Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo lub przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, przedstawiając dowód tożsamości a w przypadku przedsiębiorców także wypis ze stosownego rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:
Nieruchomość podlegająca dzierżawie o pow. Ok. 1850 m2, stanowi część działki nr 1027/1 w obrębie 207 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 0,2688ha, objętej KW Nr PR1P/00006404/07/001, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 1. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest ogrodzona nie jest zabudowana i posiada nawierzchnie utwardzoną asfaltem i betonem. Obecnie nieruchomość pełni funkcje parkingu przy hali sportowej.
 1. Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie może zmienić swojego dotychczasowego przeznaczenia i powinna pełnić funkcję parkingu. Dopuszcza się na części nieruchomości prowadzenie innej działalności gospodarczej np. komisu samochodowego.
 1. Wydzierżawiający
  • Wydzierżawiający udostępni nieodpłatnie Dzierżawcy teren poza dzierżawioną nieruchomością, na ewentualne ustawienie niewielkiego budynku zaplecza socjalnego, nietrwale związanego z gruntem, dla potrzeb prowadzenia parkingu. Lokalizacja budynku przy bramie wjazdowej na teren przy hali sportowej – szczegóły do uzgodnienia.
  • Wydzierżawiający umożliwi Dzierżawcy korzystanie z energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej działalności. Rozliczenie za energie na podstawie podlicznika. Montaż podlicznika wraz z niezbędną instalacją elektryczną, na koszt i staraniem Dzierżawcy. Lokalizacja podlicznika w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym.
  • Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do wody
 2. Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 1. Okres dzierżawy: 3 lata
Dodatkowe warunki dzierżawy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Zobowiązania Dzierżawcy :
  • Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych organów administracji na wykonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości– w tym także prac wymagających zgłoszenia.
  • Dzierżawca nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego zapłat za ulepszenia i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.
  • Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych.
  • Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo ewentualnie wykonanego budynku socjalnego, o którym mowa w pkt 2 i w przypadku powstania pożaru budynku, odpowiada za skutki pożaru obejmującego swym zasięgiem teren Wydzierżawiającego.
  • Dzierżawca w porozumieniu z Wydzierżawiającym wykona na swój koszt i własnym staraniem przyłącz elektryczny do dzierżawionej nieruchomości, łącznie z montażem podlicznika energii.
  • Dzierżawca ponosi koszty energii elektrycznej zużytej dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości
  • Szczegółowo zakres zobowiązań Dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 2. Przetarg
  • Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego: 3330 zł netto
Słownie :trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych, plus należny podatek VAT. Wysokość postąpienia 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.
 • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22.08.2018r. o godzinie 00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą.
 • Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu.
 • W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z Oferentem – Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę , zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 1. Warunki udziału w przetargu
  • wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 08.2018 do godziny 10,00 Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych. Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na dzierżawę parkingu” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.
  • Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na
poczet czynszu.
 • Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 1. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 13 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
 3. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 4. Postanowienia końcowe :
Informacje w sprawie dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w dni powszednie w godzinach od 7,15 – 14,45 : – pod numerem tel. 16 678 57 58 wew. 23 u pani Joanny Szałajko, adres e-mail: hala@posir.pl

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 sierpnia, 2018 /poniedziałek/ 15:08:25
Ostatnia modyfikacja: 20 sierpnia, 2018 /poniedziałek/ 15:08:25