Przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTOR

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

jako Wydzierżawiający

ogłasza przetarg ofertowy

na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 6, zagospodarowanej kortami nr 1,2,3 i 4 o łącznej powierzchni 2718 m2 wraz z domkiem tenisisty o łącznej powierzchni 46 m2 (parter i poddasze).

 

Składanie ofert do dnia 24.09.2018 (poniedziałek) o godz. 10,00 w sekretariacie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 –  I piętro

 

 • 1  Postanowienia ogólne
 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne.

Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne – przedstawiając aktualny wypis z rejestru oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej:

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 2872 w obrębie 202 miasta Przemyśla o powierzchni 2718 m2 wraz z domkiem tenisisty, objęta KW Nr PR1P/00020021/9, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. 22-stycznia 6 w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Nieruchomość jest zabudowana kortami nr 1,2,3 i 4 – 4 korty. o nawierzchni z mączki ceglanej

 1. Przeznaczenie nieruchomości:
  • Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy nie może zmienić swojego dotychczasowego charakteru sportowo-rekreacyjnego, związanego z uprawianiem tenisa ziemnego, na kortach istniejących na terenie nieruchomości.
  • Dzierżawca może na swój koszt i własnym staraniem dokonać tymczasowego – okresowego zadaszenia dzierżawionej nieruchomości lub jej części.
  • Wydzierżawiający udostępni nieodpłatnie Dzierżawcy jedną toaletę. Dzierżawca przyjmuje na siebie obowiązek dbania o czystość i porządek w toalecie oraz zabezpieczenia w niezbędne środki higieny dla osób korzystających. Dzierżawca udostępni nieodpłatnie toaletę dla użytkowników stadionu podczas organizowanych imprez sportowych.
  • Korty muszą zachować charakter ogólnodostępny stąd tez ceny biletów dla osób korzystających z kortów nie mogą przekraczać cen określonych dla kortów stosownym zarządzeniem Prezydenta Miasta Przemyśla.
  • Korty powinny być czynne codziennie i co najmniej 10 godzin dziennie przy sprzyjającej pogodzie.
 2. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: 01.10.2018 – 30.09.2020 (2 lata).

Dodatkowe warunki dzierżawy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zobowiązania Dzierżawcy :
  • Dzierżawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Wydzierżawiającego oraz właściwych organów administracji na wykonanie wszelkich prac budowlanych na nieruchomości– w tym także prac wymagających zgłoszenia.
  • Dzierżawca nie będzie dochodził od Wydzierżawiającego zapłat za ulepszenia i nakłady poniesione w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i zrzeka się roszczeń w tym zakresie.
  • Dzierżawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu umowy, przez cały okres trwania umowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz zdarzeń losowych.
  • Dzierżawca odpowiada za bezpieczeństwo ewentualnie wykonanego zadaszenia tymczasowego np. hali pneumatycznej na dzierżawionej nieruchomości i w przypadku powstania pożaru zadaszenia, odpowiada za skutki pożaru obejmującego swym zasięgiem teren Wydzierżawiającego.
  • Dzierżawca ponosi koszty energii elektrycznej zużytej dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości, łącznie z kosztami ewentualnego przekroczenia mocy zamówionej.
  • Dzierżawca ponosi koszty zużytej wody dla potrzeb dzierżawionej nieruchomości (np. zraszanie kortów tenisowych) – nie dotyczy wody zużytej w udostępnionej przez Wydzierżawiającego toalecie.
  • Szczegółowo zakres zobowiązań Dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu.
 3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z Oferentem – Dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę , zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 4. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 5. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez oferenta który wygrał przetarg – Wydzierżawiający może spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu wybrać ofertę najkorzystniejszą w kryterium oceny ofert i zawrzeć umowę dzierżawy z kolejnym oferentem, który zaoferował najwyższą cenę.
 6. Dodatkowe informacje :

– w sprawie dotyczącej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać pod

numerem tel. 577 789 798 u pani Małgorzaty Gudzelak, adres e-mail : basen@posir.pl

– w sprawie procedury przetargowej pod numerem tel. 16 678 57 58 w; 37 u pana Bogdana Zięby

adres e-mail : b.zieba@posir.pl

– w dni powszednie w godzinach od 7,15 – 14,45

 

 • 2  Informacje o nieruchomości
 1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu:

Nieruchomość zagospodarowana kortami nr 1,2,3 i 4 o łącznej powierzchni 2718 m2 wraz z domkiem tenisisty o łącznej powierzchni 46 m2 (parter i poddasze).

 1. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 2. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

 • 3  Czynsz

Oferent zobowiązany jest podać cenę dzierżawy na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik   nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu: 1200 zł netto

 

 • 4 Kryterium oceny ofert

Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

 

Cena – 100  % = 100pkt

Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór

C =  Cb  x100 pkt

Cn

        C    – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cn  najwyższa z cen złożonych ofert (brutto),

Cb  – cena oferty badanej (brutto)

 

 • 5  Składanie oferty
  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Wydzierżawiającego – Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 24.09.2018 r. do godz. 1000.

 1. Liczy się termin wpływu oferty do POSIR
 2. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta dzierżawy nieruchomości przy ul. 22 Stycznia 6 w Przemyślu” oraz nazwę oferenta.
 3. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 4. Wydzierżawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • 6  Oferta
 1. Wzór formularza ofertowego  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.  Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru formularza ofertowego na dzierżawę skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wydzierżawiającego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (KRS, CEIDG).
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. W przypadku najmowania innych nieruchomości znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali, nieruchomości oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych nieruchomości.
  5. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje

odrzuceniem oferty.

 1. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 24.09.2018r. godz. 10,30.
 3. Wydzierżawiający poinformuje o rozstrzygnięciu przetargu na swojej stronie internetowej posir.pl w zakładce przetargi

 

 • 6  Wadium
 1. Warunkiem udziału w przetargu jest :

Wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 21.09.2018 do godziny 14,30 Ustala się wadium do przetargu na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w kwocie 1000 zł (słownie : jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione gotówką w kasie POSiR w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 lub przelewem na konto POSiR – w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na dzierżawę kortów tenisowych wraz z domkiem tenisisty” Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.

Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na

poczet czynszu.

 1. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 2. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się w terminie, o którym mowa w pkt 14 niniejszego ogłoszenia do zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

 

 • 7 Umowa najmu
 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 września, 2018 /piątek/ 14:51:32
Ostatnia modyfikacja: 14 września, 2018 /piątek/ 14:51:32