Pytania przesłane do zamawiającego dotyczące zadania p.n. Dostawa i montaż części zamiennych dla potrzeb remontu kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego przy ul. Pasteura w Przemyślu i odpowiedzi zamawiającego

  1. Czy istnieje możliwość zmiany harmonogramu płatności?

Odpowiedź :

Zamawiający dokona zmian w siwz i umowie i dopuści możliwość płatności częściowej w następujący sposób:

– 20% wartości umowy po przedłożeniu przez wykonawcę harmonogramu robót i zatwierdzeniu harmonogramu przez zamawiającego i wystawieniu faktury częściowej przez wykonawcę

– 30% wartości umowy po zgłoszeniu zamawiającemu przez wykonawcę wykonania demontażu wszystkich elementów przewidzianych do naprawy/modernizacji, potwierdzone protokołem i wystawieniu faktury częściowej przez wykonawcę.

– 30% wartości umowy płatne po ponownym zamontowaniu wszystkich zdemontowanych elementów, potwierdzone protokołem i wystawieniu faktury częściowej przez wykonawcę.

– 20 % wartości umowy – faktura końcowa, po odbiorze końcowym i przekazaniu wszystkich przynależnych dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotu umowy i odebraniu umownego zakresu robót przez Transportowy Dozór Techniczny.

  1. Wielokrotnie w kwestii wynagrodzenia pojawia się w Umowie warunek odbioru urządzenia przez TDT. Prosimy o zmianę lub całkowite usunięcie tej zależności gdyż przedmiotowy zakres prac nie zawiera wszystkich prac, które należy wykonać aby uzyskać pozytywną opinię TDT.

 

Odpowiedź :

Uwarunkowanie płatności części wynagrodzenia odbiorem robót przez TDT, dotyczy tylko zakresu zrealizowanego przez wykonawcę

 

  1. Przedmiotem przetargu nie są prace budowlane więc nie ma wymogu aby kierownik robót posiadał uprawnienia kierownika budowy. Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik robót ( nie są to prace budowlane ), czy na pozostałe roboty wykonywane przez Użytkownika, Użytkownik też posiada nadzór kierownika robót .

 

Odpowiedź ;

Zamawiający nie wymaga ustanowienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane, a jedynie ustanowienia osoby pełniącej funkcje kierownika robót do kontaktu z zamawiającym, posiadającego uprawnienia i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia.

 

  1. W jaki sposób realizowana jest ochrona na kolei KL-2 , chodzi o sposób zabezpieczenia na okres prowadzenia prac ?

 

Odpowiedź;

Teren stoku narciarskiego jest objęty dozorem całodobowym przez pracownika zamawiającego, w dniach wolnych od pracy i po godzinie 15,00 w dni robocze

 

  1. Jaki jest przewidziany termin rozpoczęcia robót ( data), oraz jaki jest przewidziany czas ( w dniach roboczych) na wykonanie robót ?

 

Odpowiedź;

Rozpoczęcie prac w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót zgodnie z umową.

 

  1. Czy przewidziane są inne prace na kolei KL-2 w czasie trwania prac przewidzianych „Umową”?

 

Odpowiedź:

W okresie trwania robót objętych umową, zamawiający będzie prowadził prace konserwacyjno-remontowe kolei, niekolidujące z robotami wykonawcy.

 

  1. Czy oględziny i ocena stanu zużycia wraz z weryfikacją siedzisk i oparć pojazdów oznacza też weryfikacje kosztów (w wypadku niemożliwej regeneracji i konieczności zakupu nowych elementów) ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza weryfikację kosztów w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i akceptacji kosztów przez zamawiającego.

 

  1. Co w wypadku konieczności wymiany elementów współpracujących z częściami przewidzianymi w umowie, a wynikłych w trakcie wykonywania robót ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany uszkodzonych lub zużytych elementów kolei, nie objętych umową, których zły stan techniczny zostanie stwierdzony dopiero podczas wykonywania demontażu, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i akceptacji kosztów przez zamawiającego .

 

  1. Czy w związku z osuwiskiem na trasie kolei KL-2 otrzymamy operat geodezyjny informujący o stanie posadowień ?

 

Odpowiedź;

Zamawiający udostępni pomiary geodezyjne podpór kolei, będące w jego posiadaniu. Obsługę geodezyjna podczas wykonywania robót remontowych kolei, wykonawca powinien przewidzieć w swojej ofercie.

 

  1. W jaki sposób przewidziane jest prowadzenie bezpłatnych przeglądów wszystkich wbudowanych elementów i urządzeń  (zgodnie z przedmiotem umowy pkt.12) w trakcie trwania gwarancji ?

 

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje przegląd gwarancyjny umownego zakresu robót, z udziałem wykonawcy dwa razy w roku.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 września, 2018 /poniedziałek/ 12:25:15
Ostatnia modyfikacja: 24 września, 2018 /poniedziałek/ 12:25:15