OGŁOSZENIE na najem pomieszczenia zaplecza technicznego w budynku byłej maszynowni sztucznego lodowiska

OGŁOSZENIE

o przetargu ofertowym

na najem pomieszczenia zaplecza technicznego o pow. 13,60 m2 usytuowanego w budynku byłej maszynowni sztucznego lodowiska w Przemyślu przy ul. Sanockiej

 

 • 1  Postanowienia ogólne

Działając na podstawie Zarządzenia nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ofertowy na wynajem pomieszczenia zaplecza technicznego w budynku byłej maszynowni sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu o łącznej powierzchni 13,60m2. z przeznaczeniem na działalność sportowo-rekreacyjną.

Pomieszczenie zaplecza składa się ze sterowni – 03, przedsionków – 04, 05 , toalety – 06. Nazewnictwo pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.                             Zaplecze wyposażone jest w instalację elektryczną i wod. kan.

Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

 • 2  Lokal użytkowy
 1. Informacje o lokalu użytkowym – pomieszczeniu zaplecza technicznego przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
 2. a)    Adres:    Sanocka 12; 37-700 Przemyśl
 3. b)    Usytuowanie: parter (budynek po byłej maszynowni sztucznego lodowiska)
 4. c)    Powierzchnia najmu : 13,60 m2 – parter,
 5. Rzut poziomy przedmiotu najmu – załącznik nr 4
 6. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną i wod.-kan.
 7. Przedmiot najmu może być wykorzy­stywany przez Najemcę na działalność sportowo-rekreacyjną.
 8. Protokół zdawczo-odbiorczy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 9. Umowa najmu pomieszczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 10. Osoby do kontaktu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.:

– w sprawie przedmiotu najmu p. Marcin Trybała tel. 530 437 427 email;     m.trybala@posir.pl

– w sprawie procedury przetargowej p. Bogdan Zięba tel. 16 678 57 58 w; 37, email: b.zieba@posir.pl.

 • 3  Czynsz
 1. Oferent zobowiązany jest podać cenę na formularzu ofertowym załącznik nr 1, z podziałem na okresy:
 2. od kwietnia do listopada (IV-XI)
 3. od grudnia do marca roku następnego
 4. Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu wynosi:
  1. za okres od kwietnia do listopada 142,80zł netto (10,50zł/m2)
  2. za okres od grudnia do marca roku następnego 285,60zł netto (21,00zł/m2)

 

 

 • 4 Kryterium oceny ofert

Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

 

Cena – 100  % = 100pkt

Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą średnią ceną za oba okresy:

Cb = C1 + C2  /  2

Cb – średnia cena

C1 – cena za okres od IV-XI

C2 – cena za okres od XI-III

Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór

 

C =  Cb  x100 pkt / Cn

C    – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cn  najwyższa średnia cena ze złożonych ofert (brutto),

Cb  – cena średnia oferty badanej (brutto)

 

 • 5  Składanie oferty
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 10.10.2018 r. do godz. 1000.

 1. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 2. Na kopercie należy umieścić napis „Oferta na wynajem pomieszczenia zaplecza technicznego w budynku po maszynowni sztucznego lodowiska- Przemyśl” oraz nazwę oferenta.
 3. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 4. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • 6  Oferta
 1. Wzór oferty – formularz –  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy; adres e-maill
 • dokumenty rejestrowe (NIP, KRS lub wypis z CEIDG)
 • proponowany miesięczny czynsz najmu wg formularza ofertowego – załącznik nr 1 z oświadczeniem, że:

– oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

– oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu –załącznik nr 2  i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń oraz

– podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

– podpisu oferenta i data sporządzenia oferty.

 1. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
  • Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  • Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  • W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  • W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali z podaniem informacji o zaległościach w opłatach lub ich braku, z tytułu najmu tych lokali.

Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje

odrzuceniem oferty.

 1. Uczestnik przetargu jest związany ofertą przez 30 dni.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 10.10.2018r. godz. 10,30.
 • 7  Wadium
 1. Wadium należy wpłacić do dnia 09.10.2018r do godz. 14,30. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300 zł (słownie : trzysta złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl lub w kasie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w dni powszednie w godzinach od 7,30 do 14,30.                       Za datę wpłaty na konto uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego.
 4. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, przelewem na wskazane w ofercie konto.
 • 8 Umowa najmu
 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 2 października, 2018 /wtorek/ 9:56:54
Ostatnia modyfikacja: 2 października, 2018 /wtorek/ 9:56:54