Przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska

OGŁOSZENIE

DYREKTORA
PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W PRZEMYŚLU

o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Sanockiej na terenie sztucznego lodowiska, dla potrzeb mobilnego punktu gastronomicznego o powierzchni 20 m2.

Licytacja odbędzie się w dniu 30.11.2018 o godz. 1100 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny – licytację na wydzierżawienie nieruchomości – części terenu sztucznego lodowiska, położonej przy ul. Sanockiej w Przemyślu o powierzchni 20 m2..
Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Sanockiej.
Dzierżawiona nieruchomość przeznaczona jest do ustawienia gastronomicznego punktu mobilnego dzierżawcy – 1 szt, w miejscu uzgodnionym z przedstawicielem wydzierżawiającego panem Marcinem Trybałą.
2. W przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty biorące udział w przetargu obowiązane są przedstawić aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot (zgodnie z KRS lub CEIDG) lub właściwe pełnomocnictwa szczególne (w przypadku działania przez pełnomocników).
3. Wydzierżawiający informuje, że w szatni lodowiska funkcjonują automaty do napojów i przekąsek.

§ 2 Przedmiot dzierżawy : nieruchomość – teren o pow. 20 m2

1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 192/1 w obrębie 206 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 20 m2.
2. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Sanockiej w Przemyślu, na terenie sztucznego lodowiska, będącego w zarządzie wydzierżawiającego. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy.
4. Na przedmiocie dzierżawy obowiązuje Regulamin korzystania ze sztucznego lodowiska, ustalany przez wydzierżawiającego, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotu dzierżawy.
5. Przeznaczenie nieruchomości:
Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do ustawienia swojego mobilnego punktu gastronomicznego i prowadzenia działalności gastronomicznej w dni otwarcia sztucznego lodowiska.
3. Obciążenia:
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Okres dzierżawy: 05.12.2018 do dnia 15.03.2019
5. Zobowiązania dzierżawcy :
1) Dzierżawca jest zobowiązany prowadzić działalność gastronomiczną w dni otwarcia sztucznego lodowiska.
2) Pozostałe warunki dzierżawy w tym obowiązki dzierżawcy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

§ 3 Czynsz
Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego, za cały okres obowiązywania umowy wynosi 1000 zł brutto (jeden tysiąc złotych)

§ 4 Przetarg ustny – licytacja
Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:
1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi on zaoferować co najmniej cenę wywoławczą.
3. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie przez Przedsiębiorców biorących udział w przetargu (najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji) następujących dokumentów:
a) kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
b) pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń.
d) Oświadczenie o akceptacji warunków projektu umowy.
e) Dowód uiszczenia wadium.
4. Uczestnicy przetargu obowiązani są okazać dokument tożsamości – dowód osobisty oraz pełnomocnictwo jeżeli działają jako pełnomocnicy
5. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1000 zł brutto
6. Postąpienie nie może być niższe niż 100 zł lub wielokrotność tej kwoty
7. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
8. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
9. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
10. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy lub w kasie wydzierżawiającego.
11. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
12. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium
1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.11.2018 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się na poczet czynszu.
3. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz POSiR, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy¬stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wskazanym przez POSIR. POSiR wówczas może zawrzeć umowę z oferentem drugim w kolejności
4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
5. Wadium wszystkich uczestników przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

§ 6 Umowa najmu
1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę i udzielono mu przybicia.
2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki

  • doc UMOWA
    Wielkość pliku: 48 KB Pobrania: 441

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 16 listopada, 2018 /piątek/ 14:42:53
Ostatnia modyfikacja: 16 listopada, 2018 /piątek/ 14:42:53