Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę – zakup ratraka dla stoku narciarskiego w Przemyślu oraz o sprzedaży ratraka PistenBully PB-300 przez ogłaszającego

Gmina Miejska Przemyśl – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako Zamawiający, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na :

 1. dostawę – zakup ratraka używanego, dla stoku narciarskiego w Przemyślu.
  1) Wymagane parametry techniczne, które powinien posiadać dostarczony przez Dostawcę (oferenta) ratrak, są określone w załączniku nr 1
  2) Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ratraka o parametrach równoważnych, w stosunku do parametrów określonych w załączniku nr 1..
  Przez podanie w formularzu ofertowym parametrów technicznych ratraka, będącego przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, jakim powinien odpowiadać ratrak, aby spełniał stawiane wymagania.
  Wykonawca, który w ofercie zaproponuje ratrak o parametrach równoważnych, jest zobowiązany wykazać, że oferowany ratrak spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy ratraka równoważnego w formularzu ofertowym” oraz załączenie do oferty parametrów technicznych oferowanego ratraka.
 2. sprzedaż (odkup od Zamawiającego przez Dostawcę) ratraka PistenBully PB-300 używanego
  Parametry techniczne ratraka zbywanego przez POSIR, są określone w załączniku nr 2

Dostawa ratraka używanego przez oferenta

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.02.2019. Dostawa ratraka na adres : stok narciarski ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z panem Marcinem Trybałą tel. 530 437 427
Okres gwarancji : gwarancja rozruchowa 24 godziny

Sprzedaż ratraka używanego PistenBully PB-300
zbywanego przez POSIR

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie składania ofert; ratrak PistenBully PB-300, rok prod. 1999, będący własnością ogłaszającego – POSIR, nie jest obciążony prawami osób trzecich.
  Uwaga : ratrak jest niesprawny, wymaga remontu.
 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na stoku narciarskim w Przemyślu przy ul Pasteura (górna stacja), od dnia ogłoszenia do dnia składania ofert, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Osoba odpowiedzialna: Marcin Trybała tel. 530 437 427.
 3. Warunki szczegółowe:
  1) Wadium w wysokości 2000 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na zakup ratraka od POSIR”, najpóźniej do dnia 07.02.2019.
  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek POSiR.
  2) Podmioty zamierzające przystąpić do przetargu-zakupu ratraka – obowiązane są załączyć do oferty oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym ratraka przeznaczonego do odkupu przez Dostawcę i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń.
  3) Cena nabycia ratraka (odkupu) nie może być niższa niż 22 000 zł netto.

Warunki uczestnictwa oferentów w przetargu

 1. POSIR występuje w postępowaniu przetargowym jako Zamawiający – kupujący ratrak oraz jako sprzedający swój ratrak PistenBully PB-300 używany na stoku narciarskim
  w Przemyślu.
 2. Warunkiem koniecznym dla oferentów, oprócz zaoferowania ceny dostawy ratraka, jest także zaoferowanie co najmniej ceny minimalnej odkupu ratraka od POSIR
 3. Nie spełnienie warunku określonego w punkcie 2 (brak w złożonej ofercie ceny dostawy ratraka lub odkupu ratraka od POSIR), skutkuje wykluczeniem oferenta z przetargu i od¬rzuceniem jego oferty.

Składanie ofert

Oferty należy składać na załączonych formularzach ofertowych –załączniki nr 3 i nr 3a, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę ratraka i zakup ratraka.
Termin składania ofert 08.02.2019 do godz. 11,00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :

 • Marcin Trybała w sprawie przedmiotu zamówienia tel 530 437 427
  e-mail: m.trybala@posir.pl
 • Bogdan Zięba w sprawie procedury przetargowej tel. 16 678 57 58 w:37,
  e-mail : b.zieba@posir.pl

Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert stanowi cena dostawy – sprzedaży ratraka dla zamawiającego i cena zakupu ratraka od zamawiającego

 • kryterium nr 1 :najniższa cena dostawy ratraka : 100pkt
 • kryterium nr 2 :najwyższa cena zakupu ratraka : 100pkt
  Wybrana zostanie oferta, której suma punktów z kryterium nr 1 i kryterium nr 2 będzie najwyższa.

Umowa, wadium

 1. Z oferentem, który w kryteriach oceny ofert (nr 1 i nr 2), uzyska maksymalną ilość punktów, zostaną zawarte łącznie umowy, w terminie do 5 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu;
  • na dostawę ratraka dla zamawiającego – załącznik nr 4
  • zakup (odkup) ratraka od zamawiającego – załącznik nr 5
 2. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnych umów (załączniki nr 4 i 5), podmiot traci prawa wynikające z przetargu oraz wadium.
 3. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu, zwraca się po rozstrzygnięciu przetargu na wskazany przez nich rachunek bankowy

Uwaga :

 1. Zamówienie niniejsze – dostawa ratraka, nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 stycznia, 2019 /czwartek/ 12:31:55
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia, 2019 /czwartek/ 12:31:55