Ogłoszenie o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) ratraka PistenBully PB-300 (zmiana terminu wadium)

OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU,
UL. A.MICKIEWICZA 30,
37-700 PRZEMYŚL,

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) ratraka PistenBully PB-300, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego POSIR W PRZEMYŚLU,
UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro
w dniu 25.03.2019 o godz. 13:30

WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ RATRAKA PB-300

I. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: ratrak PistenBully PB-300, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich. Parametry techniczne i zdjęcia ratraka – załącznik nr 1.
Uwaga : ratrak jest niesprawny, wymaga remontu.

II. Przedmiot sprzedaży można oglądać na stoku narciarskim przy ul. Pasteura w Przemyślu, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
Osoba odpowiedzialna: Marcin Trybała tel. 530 437 427.

III. Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji.
 3. Wadium w wysokości 3000 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na zakup ratraka”, najpóźniej do dnia 25.03.2019 do godz. 10:00.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji-
  tj. 35 000 PLN brutto, słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych
 10. Postąpienie 500 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży (załącznik nr 2), niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 marca, 2019 /poniedziałek/ 10:03:38
Ostatnia modyfikacja: 11 marca, 2019 /poniedziałek/ 10:03:38