O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – przylegającej do stoku narciarskiego, o powierzchni ok. 0,90ha

O G Ł O S Z E N I E

 

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

 

o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu – przylegającej do stoku narciarskiego,

o powierzchni ok. 0,90ha

Licytacja odbędzie się w dniu 11.06.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Dyrektor POSIR ogłasza przetarg ustny – licytację na wydzierżawienie części działek nr 273, 275/3 w obrębie 206, o powierzchni 0,90ha  zgodnie z załącznikiem graficznym, znajdującej się przy ul. Pasteura w Przemyślu, w sąsiedztwie stoku narciarskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
 2. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 • 2 Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. ok. 0,90ha

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 273 i 275/3 w obrębie 206 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 0,90ha, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu, w sąsiedztwie stoku narciarskiego. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Nieruchomość charakteryzuje się znacznymi spadkami terenu, jest zadrzewiona i zarośnięta krzewami. Nieruchomość nie jest zabudowana.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się wykorzystywać na cele sportowo-rekreacyjne.

 1. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: 3 lata (od czerwca 2019 do maja 2022) – szczegółowy okres dzierżawy zostanie określony w umowie
 2. Zobowiązania dzierżawcy :
  • Dzierżawca jest zobowiązany wykorzystywać przedmiot dzierżawy na cele sportowo-rekreacyjne w okresie trwania umowy dzierżawy;
  • Nie ingerować w przedmiot dzierżawy w sposób naruszający jego substancję (drzewostan, prace ziemne itp.)
  • Pozostałe warunki dzierżawy w tym zobowiązania dzierżawcy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • 3 Czynsz

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 150zł brutto/m-c

 • 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym (faktycznym) przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego (faktycznego) jakichkolwiek zastrzeżeń, do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji, obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu, oświadczenie o rodzaju działalności sportowo-rekreacyjnej, którą dzierżawca zamierza prowadzić na nieruchomości, z ewentualnym określeniem sezonowości (działalność sezonowa np. lato, zima, czy działalność całoroczna)
 7. Osoby biorące udział w licytacji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 150 zł brutto
 9. Postąpienie nie może być niższe niż 10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 10. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 11. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 12. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 13. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 14. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 15. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 11.06.2019 do godz. 10,30. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 150zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz POSIR, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności bez przeprowadzania kolejnej licytacji.
 • 6 Umowa dzierżawy
 1. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 czerwca, 2019 /poniedziałek/ 12:49:14
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca, 2019 /poniedziałek/ 12:49:14