Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy WPZ

OGŁOSZENIE – REGULAMIN

o przetargu ustnym, nieograniczonym –  licytacji,

na dzierżawę nieruchomości- o łącznej powierzchni (A)33m2 + (B)12,5m2 = 45,50m2 usytuowanej przy wodnym placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Sanockiej w Przemyślu

na okres sezonu letniego 2019 

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej

 

Licytacja odbędzie się w dniu 15.07.2019 o godz. 1000 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości:
  1. Terenów utwardzonych o powierzchni 45,50 m2, usytuowanych przed wejściem na teren wodnego placu zabaw przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do pro­wadzenia działalności gastronomicznej – oznaczonej jako tereny A (teren pod gastronomię) i B (teren pod stoliki) na mapie sytuacyjnej,
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 3. Wynajmujący oświadcza, że w roku 2019 wstęp na teren wodnego placu zabaw będzie odpłatny
 • 2 Nieruchomość-opis
  1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do najmu w drodze przetargu:
  2. a) Adres: Sanocka – wodny plac zabaw, 37-700 Przemyśl
  3. b) Powierzchnia: 45,50m2
  4. Nieruchomość –
  5. Teren A – kształt trapezu o pow. 33,00 m2, podłoże wyłożone kostką brukową. Teren znajduje się przy dojściu do bramy głównej wodnego placu za­baw. Odległość od skrzynki elektrycznej 3 m, oraz wody odległość 5 m.
  6. Teren B – kształt prostokątny o wymiarach 2,50m x 5,0 m. Podłoże wyłożone kostka brukową. Teren znajduje się ok. 10 m od bramy głównej wodnego placu zabaw. Odległość od skrzynki elektrycznej 5 m.
  7. Plan usytuowania poszczególnych terenów określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
  8. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  9. Dzierżawa na okres sezonu letniego – od dnia otwarcia do dnia zamknięcia wodnego placu zabaw
  10. Wydzierżawiający wymaga aby działalność gastronomiczna była prowadzona co najmniej w dni otwarcia wodnego placu zabaw
  11. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – pan Marcin Trybała – tel.605 281 281 lub pan Mariusz Barnaś tel 575 787 767 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
 • 3 Czynsz
 1. cena wywoławcza czynszu dziennego za przedmiot najmu wynosi:
  1. za tereny A i B – 20 zł netto,

Słownie: dwadzieścia pięć złotych + podatek VAT.

 1. Stawka dzienna czynszu obejmuje dzierżawę terenu określonego w § 2 ust 2a i 2b niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości.
 2. Czynsz płatny będzie za dni, w których otwarty będzie plac zabaw oraz za dni w których dzierżawca będzie prowadził działalność gastronomiczną na dzierżawionej nieruchomości. Faktury będą wystawiane przez wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca.

 

 • 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak licytant musi zaoferować co najmniej cenę wywoławczą.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wno­sze­niu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpo­czę­cia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu dziennego przedmiotu najmu- tj. 20 PLN netto.
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 5 PLN lub wielokrotność tej kwoty.
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 15.07.2019 do godz. 9,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium, wysokości 200,00zł (słownie: dwieście złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
  1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
  2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
  3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 • 6 Umowa najmu
 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

                                                                                                         Dyrektor POSIR

 

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 lipca, 2019 /piątek/ 14:31:08
Ostatnia modyfikacja: 5 lipca, 2019 /piątek/ 14:31:08