Ogłoszenie  o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) megaukładu – instalacji chłodniczej z agregatem

TZP.23.3.2019                           

OGŁASZAJĄCY:
POSIR W PRZEMYŚLU,
A.MICKIEWICZA 30,
37-700 PRZEMYŚL,

 

Ogłoszenie

 o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) megaukładu – instalacji chłodniczej z agregatem

CXA 2619 sztucznego lodowiska, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU,

 1. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 28.08.2019 o godz. 11,00

 

WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻ MEGAUKŁADU – INSTALACJI CHŁODNICZEJ Z ZAGREGATEM CXA 2619 SZTUCZNEGO LODOWISKA

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: instalacja chłodnicza z agregatem CXA 2619, będący własnością ogłaszającego, nie jest obciążony prawami osób trzecich. Opis megaukładu – instalacji chłodniczej – załącznik nr 1, zdjęcia – załącznik nr 2.
 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać w maszynowni sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej 12 w Przemyślu, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Osoby upoważnione do kontaktu:

– w sprawie przedmiotu sprzedaży pan Mariusz Barnaś tel. 575 787 767.

– w sprawie aukcji pan Bogdan Zięba tel. 16 678 57 58 w:37

Uwaga:

Instalacja chłodnicza jest zlokalizowana w budynku maszynowni i jest wbudowana w układ chłodniczy sztucznego lodowiska. Koszty demontażu i transportu instalacji są po stronie kupującego.

Koszty ewentualnych uszkodzeń budynku, powstałe podczas demontażu instalacji i przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego, ponosi kupujący.

 • Warunki szczegółowe aukcji:
 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji.
 3. Wadium w wysokości 10000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić w kasie POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL lub na rachunek bankowy ogłaszającego, w GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl Nr 12-15600013-2651708900000001 z zaznaczeniem „Przetarg na zakup instalacji chłodniczej”, najpóźniej do dnia 27.08.2019 do godz. 14,00.          
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS wraz z numerem NIP), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji-
 1. 110 000 PLN netto, słownie sto dziesięć tysięcy złotych
 1. Postąpienie 500 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 2. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 3. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących zasad.
 1. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 2. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży (załącznik nr 3), niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 3. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 4. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 5. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 sierpnia, 2019 /piątek/ 10:32:02
Ostatnia modyfikacja: 9 sierpnia, 2019 /piątek/ 10:32:02