Ogłoszenie o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski

O G Ł O S Z E N I E

DYREKTORA

PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W PRZEMYŚLU

o przetargu ustnym – licytacji na dzierżawę nieruchomości

przy ul. Pasteura w Przemyślu – stok narciarski

Licytacja odbędzie się w dniu 30.08.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sala kolumnowa I piętro

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Dyrektor POSIR jako wydzierżawiający ogłasza przetarg ustny – licytację na wydzierżawienie części działki nr 275/3 w obrębie 212, o powierzchni 90m2  zgodnie z załącznikiem graficznym, znajdującej się przy ul. Pasteura w Przemyślu., stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu.
 2. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej. Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.

Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

 • 2 Przedmiot dzierżawy – nieruchomość o pow. 90 m2

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :

Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 275/3 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni 90 m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.

 1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu – w bezpośrednim sąsiedztwie zorganizowanego terenu narciarskiego – stoku narciarskiego, będącego w zarządzie wydzierżawiającego. Nieruchomość w umowie zwana jest: „przedmiotem umowy” lub „przedmiotem dzierżawy”. Dojazd do nieruchomości od ww. ulicy. Na przedmiocie umowy – w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotu umowy – obowiązuje Regulamin korzystania ze stoku narciarskiego ustalany przez wydzierżawiającego.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się zrealizować budynek w konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem dla usług sportowo rekreacyjnych związanych z działalnością stoku narciarskiego (np. wypożyczalnię sprzętu sportowego). Dzierżawca nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec wydzierżawiającego – POSIR, w tym szkółki narciarskiej.

 1. Obciążenia:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 1. Okres dzierżawy: 5 lat
 2. Zobowiązania dzierżawcy :
  • Dzierżawca jest zobowiązany prowadzić działalność sportowo- rekreacyjną na dzierżawionym terenie – wspomagającą działanie stoku narciarskiego, w czasie jego funkcjonowania.
  • Pozostałe warunki dzierżawy w tym obowiązki dzierżawcy są określone w umowie dzierżawy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

 • 3 Czynsz

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego .850zł brutto/m-c. Stawka wywoławcza czynszu zawiera podatek VAT 23%.

 • 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak licytant musi zaoferować co najmniej cenę wywoławczą
 3. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR :
  1. kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP,),
  2. dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych,
  3. dowód uiszczenia wadium
 4. Uczestnicy licytacji składają pisemne oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek- najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń, najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 850zł brutto (kwota zawiera podatek VAT 23%)
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 10 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę dzierżawy w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy dzierżawy podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.08.2019 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR.
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR może spośród pozostałych licytantów wybrać ofertę najkorzystniejszą i zawrzeć z nim umowę dzierżawy.
 • 6 Umowa najmu
 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę i udzielono mu przybicia.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 22 sierpnia, 2019 /czwartek/ 11:57:40
Ostatnia modyfikacja: 22 sierpnia, 2019 /czwartek/ 11:57:40