Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 618397-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dzierżawa lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 listopada, 2019 /wtorek/ 7:27:00
Ostatnia modyfikacja: 12 listopada, 2019 /wtorek/ 7:27:00