Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dzierżawę lodowiska mobilnego, sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2019/2020 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 540248097-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.

Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 618397-N-2019
Data: 2019-11-12

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza  30, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849.
Adres strony internetowej (url): www.posir.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.
Punkt: 3)
W ogłoszeniu jest: Nie
W ogłoszeniu powinno być: a)sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku. b)zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną w zakresie doświadczenia zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonał, co najmniej 1 dostawę (dzierżawę) lodowiska mobilnego o wymiarach 20m x 40m (800m2), potwierdzoną dowodami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego dostawa i dzierżawa były wykonywane, określającymi, że dostawa i montaż zostały wykonane należycie (referencje). c)zdolności zawodowej Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: brak
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wykaz dostaw (robót) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV,3
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: 2019-11-21
W ogłoszeniu powinno być: 2019-11-22

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 listopada, 2019 /poniedziałek/ 7:59:00
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada, 2019 /poniedziałek/ 7:59:00