O G Ł O S Z E N I E o przetargu ustnym – licytacji na najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46

Licytacja odbędzie się w dniu 28.11.2019 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 18/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny – licytację, na najem (na okres 3-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Loża Szyderców”, usytuowanego przy ul. Przemysława 46 z przeznaczeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 • 2 Przedmiot najmu – Lokal użytkowy „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem
 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie:
   1. Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m 2
   2. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
   3. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
   4. Teren przy tarasie zadaszonym
 2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
 4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny zwany Lożą Szyderców, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
 5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/.
 6. Ruchomości – wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (rodzaj i ilość wyposażenia mogą ulec zmianie)

Uwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.

 1. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
 2. Umowa najmu – załącznik nr 3 .
 3. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: pan Marcin Trybała tel. 530 437 427 e-mail: m.trybala@posir.pl

 

 • 3 Czynsz
 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1200 zł brutto
  Słownie: jeden tysiąc dwieście złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.
 • 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić zaoferowanie co najmniej ceny wywoławczej
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1200 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, które przepada na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.
 • 5 Wadium
 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (28.11.2019) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1200.zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu i w miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR może odstąpić od zawarcia umowy i spośród pozostałych licytantów wybrać ofertę najkorzystniejszą i zawrzeć z nim umowę.
 • 6 Umowa najmu
 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
 4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego

z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.                                                                                                    

Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

 

                                                                            Dyrektor

                                                                           Greta Ostrowska

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 listopada, 2019 /wtorek/ 14:12:49
Ostatnia modyfikacja: 19 listopada, 2019 /wtorek/ 14:12:49