Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk,  systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę używanych, w pełni sprawnych bramek systemu dostępu – 3 sztuk,  dla stoku narciarskiego w Przemyślu, wraz z montażem.

Wymagania techniczne dla bramek systemu dostępu, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Warunki płatności: Płatność za dostawę i montaż bramek na stoku narciarskim w Przemyślu , ratalna:

– I rata w wysokości 50% ceny, w terminie do 31.03.2020

– II rata w wysokości 50% ceny w terminie do 31.08.2020

Termin realizacji zamówienia (dostawa i montaż) do dnia 02.01.2020.

Dostawa bramek na adres : stok narciarski ul. Pasteura, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Marcinem Trybałą tel. 530 437 427

Okres gwarancji 24 m-ce

            Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę używanych bramek systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu.

            Termin składania ofert 03.12.2019 do godz. 11,00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa –

załącznik nr 3, o realizacje zamówienia.

            Termin otwarcia ofert 03.12.2019 godz. 11,30

 

            Do kontaktu za strony zamawiającego, w dni powszednie w godzinach 7,30 – 14,30, są upoważnieni :

– Pan Marcin Trybała w sprawie przedmiotu zamówienia tel 530 437 427

  e-mail: m.trybala@posir.pl

– Pan Bogdan Zięba w sprawie procedury przetargowej tel. 16 678 57 58 wew. 37,

  e-mail : b.zieba@posir.pl

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień

              publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

 

                                                                                                                                              Podpisał:

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          Greta Ostrowska

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 listopada, 2019 /poniedziałek/ 8:09:00
Ostatnia modyfikacja: 25 listopada, 2019 /poniedziałek/ 8:09:00