Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu

Sprawa nr TZP.26/1.21.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego)


Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Termin realizacji zamówienia od dnia 01.12.2019 do dnia 30.11.2020 (12 m-cy)

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w dni powszednie w godzinach 7,00 do 14:30 lub pocztą na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem: Oferta cenowa na dostawę kabiny i kontenera.

Termin składania ofert 02.12.2019 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 02.12.2019 godz. 10:30
Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania. Z wykonawcą który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia-załącznik nr 3..

Zamówienie poniżej 3000 euro, niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp).

Dyrektor
Greta Ostrowska

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 listopada, 2019 /poniedziałek/ 8:08:00
Ostatnia modyfikacja: 25 listopada, 2019 /poniedziałek/ 8:08:00