OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZMIANA

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego)

Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia

Termin realizacji zamówienia od dnia 03.12.2019 do dnia 30.11.2020 (12 m-cy)

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w dni powszednie w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem: Oferta cenowa na dostawę kabiny i kontenera.

Termin składania ofert 02.12.2019 do godz. 10,00

Termin otwarcia ofert 02.12.2019 godz. 10,30

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.  Z wykonawcą który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia-załącznik nr 3..

Zamówienie poniżej 3000 euro, niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp).                                                                                                         

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                                               Greta Ostrowska

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 listopada, 2019 /środa/ 7:53:00
Ostatnia modyfikacja: 27 listopada, 2019 /środa/ 7:53:00