OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540217496-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. Przemyśl:

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 602227-N-2020
Data: 2020-10-28

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849.
Adres strony internetowej (url): www.posir.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.1.2)
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium

1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź.zm.)

3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl, a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.

4) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w siedzibie zamawiającego -Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sekretariat Ip a kopię złożonego dokumentu należy również załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert tj. do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium

1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10 000,00 zł.

2) Wadium może być wniesione w następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź.zm.)

3) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl, a dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.

4) Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w siedzibie zamawiającego -Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu – sekretariat Ip a kopię złożonego dokumentu należy również załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert tj. do dnia 06.11.2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2)
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie cena 0,60 daty produkcji 0,30 czas reakcji serwisu 0,10
W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie cena 0,60 daty produkcji 0,20 czas reakcji serwisu 0,10 gwarancja 0,10

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dzierżawa w sezonie zimowym 2020/2021; a) rolby o napędzie elektrycznym – maszyny do pielęgnacji lodu lodowiska mobilnego o wymiarach 20m x 40m, sztucznie mrożonego b) zadaszenia lodowiska mobilnego 2) Dostawa – zakup przez Zamawiającego agregatu i orurowania lodowiska o pow. 800m2 3) Dostawa przedmiotu zamówienia, montaż, demontaż i odbiór urządzeń dzierżawionych lodowiska wraz z zadaszeniem – pkt 1), przez wykonawcę po zakończeniu okresu dzierżawy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Dzierżawa w sezonie zimowym 2020/2021; a) rolby o napędzie elektrycznym lub gazowym- maszyny do pielęgnacji lodu lodowiska mobilnego o wymiarach 20m x 40m, sztucznie mrożonego b) zadaszenia lodowiska mobilnego 2) Dostawa – zakup przez Zamawiającego agregatu i orurowania lodowiska o pow. 800m2 3) Dostawa przedmiotu zamówienia, montaż, demontaż i odbiór urządzeń dzierżawionych lodowiska wraz z zadaszeniem – pkt 1), przez wykonawcę po zakończeniu okresu dzierżawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-05, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-06, godzina: 10:00,

 

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 listopada, 2020 /wtorek/ 15:37:39
Ostatnia modyfikacja: 3 listopada, 2020 /wtorek/ 15:37:39