Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dzierżawa zadaszenia lodowiska w sezonie zimowym 2022/2023.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180064865
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 30
1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl
1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 – Przemyski
1.5.7.) Numer telefonu: 166785758
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@posir.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Sport i rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dzierżawa zadaszenia lodowiska
w sezonie zimowym 2022/2023.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05bc3db0-4ad7-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00390968/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-13 12:09
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00390131/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dzierżawa zadaszenia lodowiska w sezonie zimowym 2022/2023.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390968/01 z dnia 2022-10-13
2022-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.posir.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ).

 1. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty
  elektronicznej na adres: sekretariat.posir.pl (nie dotyczy składania ofert).
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Wymagania techniczne i organizacyjne
  wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
  przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
  elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
  oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przemyski Ośrodek Sportu i
  Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
  4.1.2.) Numer referencyjny: TZP.26.1.2022
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.5.) Wartość zamówienia: 150000 PLN
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa zadaszenia lodowiska mobilnego w sezonie zimowym
  2022/2023 oraz demontaż i odbiór zadaszenia lodowiska przez wykonawcę, po zakończeniu okresu dzierżawy. Zadaszenie
  lodowiska mobilnego – hala namiotowa, zostanie zamontowane na płycie betonowej lodowiska Zamawiającego przy ul.
  Sanockiej 12 w Przemyślu, w terminie do 05.11.2022
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45212211-8 – Roboty budowlane w zakresie lodowisk
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-05 do 2023-02-28
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390968/01 z dnia 2022-10-13
  2022-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Wyłącznie kryterium ceny
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
  kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 1
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  Art. 109 ust. 1 pkt 5
  Art. 109 ust. 1 pkt 7
  Art. 109 ust. 1 pkt 8
  Art. 109 ust. 1 pkt 9
  Art. 109 ust. 1 pkt 10
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
 3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i
  doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
  ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie
  polegające na dostawie i montażu hali zadaszającej lodowisko wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
  podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających czy
  dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ – z załączeniem
  dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje lub
  inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.
 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony
  przez jednego Wykonawcę.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy
  zgodnie z SWZ
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W
  postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:
  1) braku podstaw wykluczenia;
  2) spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju,
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390968/01 z dnia 2022-10-13
  2022-10-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
  Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
  oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Oświadczenia wg SWZ
  SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
  a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  b) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
  c) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
  d) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje,
  korespondencję, itp.
  e) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
  − oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
  − sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
  • dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z
  Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
  • dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, zbiorcze zestawienie kosztów, dokumenty podmiotowe składa
  pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
  − kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za
  zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
  f) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli
  obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: zobowiązanie do realizacji
  wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, określenie
  zakresu działania poszczególnych stron umowy, czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
  sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
  SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w formie pisemnej, bez określenia warunków zmian.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
  zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-21 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: MiniPortal
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-21 10:30
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
  Ogłoszenie nr 2022/BZP 00390968/01 z dnia 2022-10-13 2022-

Załączniki

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 października, 2022 /czwartek/ 14:20:55
Ostatnia modyfikacja: 13 października, 2022 /czwartek/ 14:20:57