Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dzierżawa zadaszenia lodowiska w sezonie zimowym 2022/2023.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY1.1.) Rola zamawiającegoPostępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 1800648651.5) Adres zamawiającego1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 301.5.2.) Miejscowość: Przemyśl1.5.3.) Kod pocztowy: 37-7001.5.4.) Województwo: podkarpackie1.5.5.) Kraj: Polska1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 – Przemyski1.5.7.) Numer telefonu: 1667857581.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@posir.pl1.5.10.) Adres […]

Opublikowano: 13 października, 2022 /czwartek/ 14:20:55

Zawiadomienie o wyborze oferty – dzierżawa lodowiska mobilnego

Opublikowano: 29 listopada, 2019 /piątek/ 12:22:24

Przetarg na nieruchomość przy wodnym placu zabaw

Opublikowano: 11 czerwca, 2019 /wtorek/ 9:41:17